Договорни фондове

Име на фонда Към дата Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
Консервативен Фонд България 17.03.2023 BGN 1.4104 72585938.8500
Активна Защита в Евро 17.03.2023 EUR 1.1053 11528869.1195
Активна Защита в Лева 17.03.2023 BGN 0.9013 2704550.9200
Глобален Микс 17.03.2023 EUR 0.9658 19334751.1082
Глобален Балансиран фонд 17.03.2023 BGN 1.0186 14275308.2400
Глобален Растеж 17.03.2023 BGN 1.4230 13901825.0800

Във връзка с преобразуването, настъпило на ефективна дата 29.03.2023 г., издаването и обратното изкупуване на дялове, включително оповестяване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване, е окончателно спряно, считано от 20.03.2023 г.

Реализирана доходност

Име на фонда Към дата От началото на годината (не се анюализира) За последните 6 месеца За последните 12 месеца От публично предлагане (анюализирана)
Консервативен Фонд България 17.03.2023 -0.21% -0.30% -4.37% 2.04%
Активна Защита в Евро * 17.03.2023 0.24% 0.12% -1.53% 0.76%
Активна Защита в Лева ** 17.03.2023 0.11% -0.14% -1.90% -1.87%
Глобален Микс 17.03.2023 0.68% -1.93% -8.02% -0.50%
Глобален Балансиран фонд 17.03.2023 0.42% -1.87% -7.40% 0.36%
Глобален Растеж 17.03.2023 2.12% 1.04% -7.11% 3.57%

* Показаните доходности включват резултати, постигнати при цели и инвестиционна политика на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” преди преобразуването на фонда на 25.11.2015г., които не са приложими при ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро". Настоящите данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.

** Публичното предлагане на дяловете на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира на 11.09.2017 г. Инвеститорите могат да придобият негови дялове по емисионна стойност на 1 дял равна на номиналната стойност, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Новини

Уведомление за преобразуване чрез вливане на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия 26.06.2023

На 13.06.2023 г. приключи успешно преобразуването на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) чрез вливане в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия.

Правното обединяване на двете управляващи дружества е последната стъпка от тяхната интеграция, след  като на 29 март 2023г. беше оповестена ефективната дата на преобразуване на  всички управлявани от „Кей Би ...

Съобщение до инвеститорите за ефективната дата и коефициенти за замяна 29.03.2023

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви, че на 29 март 2023г. настъпи ефективната дата на преобразуване на  договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращите (под)фондове, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“).

В резултат на преобразуването, притежаваните от ...

Notification to investors about the effective date and exchange ratios 29.03.2023

Dear Investors,

We inform you that on March 29, 2023 the effective date of the merger of the mutual funds, managed by “KBC Investment Management” EAD (previously known as “Raiffeisen Asset Management Bulgaria” EAD) (the "Merging Funds") into the corresponding (sub)funds, managed by " KBC Asset Management" N.V. (Belgium) through its branch in Bulgaria (the "Receiving Funds").

As a result of the merger ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН 27.03.2023

Настоящото уведомление съдържа важна информация относно Вашия индивидуален инвестиционен план във връзка с процесите по преобразуване чрез вливане („Преобразуванията“) на договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращи (под)фондове, управлявани от управляващо дружество „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“).