Договорни фондове

Име на фонда Към дата Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
Консервативен Фонд България 02.02.2023 BGN 1.4194 83739659.9400
Активна Защита в Евро 01.02.2023 EUR 1.1035 11981306.5604
Активна Защита в Лева 01.02.2023 BGN 0.9003 2912211.2900
Глобален Микс 01.02.2023 EUR 0.9757 20950799.6963
Глобален Балансиран фонд 01.02.2023 BGN 1.0414 15551657.1000
Глобален Растеж 02.02.2023 BGN 1.4820 15785282.7300

Реализирана доходност

Име на фонда Към дата От началото на годината (не се анюализира) За последните 6 месеца За последните 12 месеца От публично предлагане (анюализирана)
Консервативен Фонд България 02.02.2023 0.42% -1.64% -5.30% 2.09%
Активна Защита в Евро * 01.02.2023 0.07% -0.23% -2.09% 0.76%
Активна Защита в Лева ** 01.02.2023 0.00% -0.48% -2.43% -1.93%
Глобален Микс 01.02.2023 1.71% -4.76% -9.95% -0.36%
Глобален Балансиран фонд 01.02.2023 2.67% -3.23% -7.73% 0.81%
Глобален Растеж 02.02.2023 6.35% -1.78% -7.09% 4.04%

* Показаните доходности включват резултати, постигнати при цели и инвестиционна политика на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” преди преобразуването на фонда на 25.11.2015г., които не са приложими при ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро". Настоящите данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.

** Публичното предлагане на дяловете на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" стартира на 11.09.2017 г. Инвеститорите могат да придобият негови дялове по емисионна стойност на 1 дял равна на номиналната стойност, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Новини

Фондовете на УД „КВС Управление на Инвестиции“ ЕАД ще се влеят във фондовете на УД „КВС Асет Мениджмънт“ НВ 31.01.2023

Като част от интеграцията в рамките на КВС Груп в България, управителните органи на двете дружества взеха решение за преобразуване чрез вливане, както следва:

The funds of KBC Investment Management will be merged into the funds of KBC Asset Management NV 31.01.2023

As a part of the integration within the KBC Group in Bulgaria, the boards of directors of the two companies have decided to reorganise by merger as follows:

Временно спиране на записванията във фондове на КВС Управление на инвестиции 19.12.2022

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че на свое заседание Управителният съвет на Кей Би Си Управление на Инвестиции ЕАД (с предходно наименование Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД) взе решение, че считано от 1.1.2023 г. временно се спира издаването (записването) на дялове, в следните фондове, управлявани от Дружеството. =>

Уведомление във връзка с намалено работно време на 30.12.2022 г. 18.12.2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с намалено работно време на 30.12.2022 на клоновете на Кей Би Си Банк България и онлайн банкирането на Алианц банк България (Депозитар на фондовете), в последния официален работен ден за годината 30.12.2022 г. (петък) може да подавате своите Поръчки за записване и обратно изкупуване в офис на Кей Би Си Управление на инвестиции ...