Договорни фондове

Какво представлява Договорен фонд?

Oбособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Дейността на всеки фонд, включително управлението на активите му, се осъществява от лицензирано Управляващо дружество, което е поднадзорно на Комисията за финансов надзор.

Управляващото дружество инвестира набраните парични средства от свое име и за сметка на фонда в различни финансови инструменти, чрез разпределяне на риска и в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на ДФ. Управляващото дружество разполага с екип от професионалисти в областта на управление на инвестициите и действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда.

Договорни фондове на KBC Управление на инвестиции

Шест български фонда с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус.

Австрийски фондове РКМ

Райфайзен Кепитъл Мениджмънт е лидер на австрийския пазар и активен участник на европейския фондов пазар.

Депозит Микс

Депозит Микс е спрян от продажба на 07.09.2021 г. 

Kомбинация от срочен депозит в KBC Банк и инвестиция в един от договорните фондове, предлагани от KBC Управление на инвестиции.

Основни видове Договорни фондове, които предлага KBC Управление на инвестиции

  • Облигационни
    Предназначени за инвеститори, които желаят да постигнат по-висока доходност от тази на инструментите на Паричния пазар, но същевременно са готови да приемат малки отклонения в цените за дял от фонда. Облигационните фондове инвестират предимно в облигации и държавни ценни книжа.

  • Балансирани фондове
    Предназначени за тези инвеститори, които са готови да приемат по-широки колебания в цените за дял от фонда, но с потенциала да получат по-висока доходност. Балансираните фондове инвестират в разнообразни инвестиционни класове, но предимно в облигации и акции.
  • Високодоходни фондове
    Предназначени за инвеститори, които са готови да приемат по-високи нива на волатилност, но с вероятността да получат по-висока доходност. Високодоходните фондове инвестират предимно в акции.

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.