Договорни фондове

Какво представлява Договорен фонд?

Oбособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Дейността на всеки фонд, включително управлението на активите му, се осъществява от лицензирано Управляващо дружество, което е поднадзорно на Комисията за финансов надзор.

Управляващото дружество инвестира набраните парични средства от свое име и за сметка на фонда в различни финансови инструменти, чрез разпределяне на риска и в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на ДФ. Управляващото дружество разполага с екип от професионалисти в областта на управление на инвестициите и действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон"  и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на  дистрибутора ОББ Банк, както и на интернет страницата на "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон".