Депозит Микс

Депозит Микс е спрян от продажба на 07.09. 2021 г.

Депозит Микс е комбинация от срочен депозит в Кей Би Си Банк България ЕАД и инвестиция в един от Договорните фондове, управлявани и дистрибутирани от Кей Би Си Управление на инвестиции.

В срочен депозит с фиксирана лихва се инвестират 70% от сумата, а останалите 30% са в един или няколко фонда, по желание на клиента. Продукта съчетава сигурността на депозита с възможност за допълнителна доходност. Клиентите получават 0,05% надбавка за стандартни депозити в лева и евро.

Депозит Микс се предлага само за физически лица.

Параметри

  • Срок на депозита – 12 месеца
  • Минимална сума за откриване - 2000 лева, 1000 евро
  • Изборът на фонд не е ограничен от валутата на депозита

Избор на фонд

Фондове на КВС Управление на инвестиции

  • Консервативен Фонд България
  • Райфайзен Активна Защита в Евро
  • Райфайзен Активна Защита в Лева
  • Райфайзен Глобален Микс
  • Райфайзен Глобален Балансиран фонд
  • Райфайзен Глобален Растеж

 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.