Договорни Фондове

KBC Управление на инвестиции организира и управлява 6 местни Договорни фонда, с което се цели да даде възможност за оптимален избор от страна на инвеститорите. Българските фондове са с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус. Фондовете, управлявани от дружеството са деноминирани в лева и евро.

Договорните фондове на KBC Управление на инвестиции са подходящи както за физически лица, така и за фирми и институционални клиенти. 

ДФ “Консервативен Фонд България”

Инвестиция с висока ликвидност, целяща капиталова печалба при поемане на ниско до умерено ниво на риск. Фондът инвестира до 100% от активите си в дългови ценни книжа (ДЦК) , издадени и/или гарантирани от Република България, до 30% от активите си в ДЦК, издадени и/или гарантирани от държави от Централна и Източна Европа, до 10% от активите си в корпоративни облигации на български емитенти и  не по-малко от 5 на сто от активите си в парични средства и банкови депозити с максимален срок до падежа 12 месеца.

Райфайзен Активна Защита в Евро

Фондът представлява Захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си в дялове на ДФ„Райфайзен-Евро-Клик” (Raiffeisen-Euro-Click)- Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия е водеща компания за управление на активи и управлява над 31 млрд. евро.

Райфайзен Активна Защита в Лева

Фондът представлява Захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си в дялове на ДФ„Райфайзен-Евро-Клик” (Raiffeisen-Euro-Click)- Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия е водеща компания за управление на активи и управлява над 31 млрд. евро.

Райфайзен Глобален Микс

Фондът представлява Захранваща схема, която инвестира постоянно минимум 85% от активите си в дялове на ДФ„Сигурност” (Raiffeisen-Sicherheit)- Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

Райфайзен Глобален Балансиран Фонд

Фондът представлява Захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си в дялове на ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг” (Raiffeisenfonds-Ertrag) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия е водеща компания за управление на активи и управлява над 31 млрд. евро.

Райфайзен Глобален Растеж

Фондът представлява Захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си в дялове на ДФ „Райфайзен Устойчиви Акции“- Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия е водеща компания за управление на активи и управлява над 30 млрд. евро.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.