Консервативен Фонд България

ДФ "Консервативен Фонд България" с предишно наименование ДФ Райфайзен Консервативен фонд България стартира дейността си в средата на месец март 2006 година. Фондът инвестира до 100% от активите си в дългови ценни книжа (ДЦК) , издадени и/или гарантирани от Република България, до 30% от активите си в ДЦК, издадени и/или гарантирани от държави от Централна и Източна Европа, до 10% от активите си в корпоративни облигации на български емитенти и  не по-малко от 5 на сто от активите си в парични средства и банкови депозити с максимален срок до падежа 12 месеца. Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

Характеристика на типичния инвеститор

Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които желаят да инвестират в портфейл от държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които търсят стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си, при поемането на ниско до умерено ниво на риск. Предвид очакваната структура на фонда той не е подходящ за инвеститори с хоризонт по-малък от 2.5 години, които следват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба.

Инвестирането в дялове на фонда е насочено, както към индивидуални, така и към институционалните инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция в ценни книжа с възможност бързо да продадат част или всички свои дялове и да получат тяхната стойност, включително постигнатата доходност.

Инвестиционни цели на договорния фонд

Инвестиционната цел на фонда е чрез реализиране на капиталови печалби и  приходи от лихви, при зададено ниско до умерено ниво риск, да осигури на притежателите на дялове нарастване на стойността на инвестициите им. За постигане целите на фонда, избираните финансови инструменти са с добра ликвидност и потенциал за растеж. Фондът инвестира до 100% от активите си в дългови ценни книжа (ДЦК) , издадени и/или гарантирани от Република България, до 30% от активите си в ДЦК, издадени и/или гарантирани от държави от Централна и Източна Европа,  до 10% от активите си в корпоративни облигации на български емитенти и  не по-малко от 5 на сто от активите си в парични средства и банкови депозити с максимален срок до падежа 12 месеца.

За постигане на основните инвестиционни цели,  активите на договорния фонд се управляват, като се следва стратегия, основана на задълбочени пазарни анализи и която включва:

• Ефективно управление на инвестиционния портфейл с цел генериране на очаквана доходност;

• Консервативност при структуриране на инвестиционния портфейл - портфейлът на договорния фонд се състои основно от дългови ценни книжа, емитирани и/или гарантирани от Република България;

• Избор на вида на активите, в които фондът инвестира, в зависимост от очакваната доходност;

• Инвестиране на активите на фонда във финансови инструменти, отличаващи се със степен на ликвидност, която позволява тяхната последваща продажба, като по този начин се цели постигане на възможно най-коректна оценка на финансовите инструменти и съответно обективна оценка относно нетната стойност на активите във фонда


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.