Индикативен предварителен отчет за разходи

Този документ съдържа индикативна информация за таксите и разходите на Консервативен Фонд България и не представлява рекламен материал. Информацията е законно изискуема и Ви съветваме да се запознаете с нея, с цел да вземете информирано инвестиционно решение.

Данни за поръчката
Финансов инструмент Консервативен фонд България ISIN BG9000007062
Продуктова група Договорен Фонд Тип на трансакцията Покупка
Стойност на поръчката 100.00 Валута BGN
  Такси при покупка
(еднократни)
Текущи разходи
(годишни)

Такси при продажба
(еднократни)

Сума на разходите:

Разходи за финансови и допълнителни услуги

0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
Разходи за фин. инструмент 0.00
0.00%
0.57
0.57%
0.30
0.30%
0.87
0.87%
от които Финансови Стимули   0.14
0.14%
  0.135
0.14%
     Разходи по години
Разходи през първата година

0.00
0.00%

0.57
0.57%

0.30
0.30%

0.87
0.87%

Годишни разходи на инвестицията

0.00
0.00%

0.57
0.57%

0.00
0.00%

0.57
0.57%

Разходи през последната година

0.00
0.00%

0.57
0.57%

0.00
0.00%

0.57
0.57%

Всички разходи са базирани на сума на инвестицията от 100 BGN. Таблицата отразява очакваните разходи върху номиналната сума на инвестицията. Показаните разходи могат да бъдат отнесени като изчисление само за показаната трансакция. Разходите могат да варират в зависимост от конкретната ситуация и е възможно реализираните разходи да се различават от показаните. Възможно е възникването на допълнителни разходи, за което ще бъдете уведомени. При продажба на придобитите дялове с цел записване на дялове от друг фонд, организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД, инвеститорът не дължи такси. При поискване на клиента може да бъде предоставена подробна разбивка на разходите по пера.