Портфейл на фонда

 

Ограничения относно структурата на портфейла по проспект Относителен дял (%) в активи на фонда
Дългови ценни книжа /вкл. ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава. До 100%
Държавни ценни книжа, издадени и/или гарантирани от държави от Централна и Източна Европа. До 30%
Корпоративни облигации на български емитенти До 10%
Парични средства и банкови депозити със срок до падежа до 12 месеца Минимум 5%

Структура на портфейла на фонда към 30.12.2022


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.