Такси и данъци

Такси при записване - 0%

Такси при обратно изкупуване*

  • При инвестиция над 1г. (една година) - 0%
  • При инвестиция под 1г. (една година) - 0.30%

*Таксата е включена в цената за обратно изкупуване и не се удържа отделно.

Такса за управление*

Възнаграждението на управляващото дружество е в размер до 1,00% от средната годишна нетна стойност на активите на "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" и се изчислява ежедневно.

*Таксата е включена в цената за дял и не се удържа отделно.

Данъчни преференции

  • Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 174 и на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), доходът, реализиран от покупко-продажбата на дялове на "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева", е необлагаем.
  • Горепосоченото важи за местни физически лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство.
  • Доходите от сделки с дялове на Фонда (реализираната капиталова печалба), както и с финансови активи, получени от физически лица от трети държави, извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10% върху облагаемия доход.

Райфайзен – Евро – Клик предлага модел на защита, който цели запазване на 90% от най-високата достигната НСА за един дял от фонда и предотвратяване на спад от над 10% от тази стойност. Този модел не е обвързваща инвестиционна цел на фонда и не представлява твърда гаранция на вложените средства. Поради тази причина е възможна загуба на капитал. Като част от инвестиционната стратегия на фонда е възможно инвестирането в деривативни инструменти, като в резултат от композицията му, както и от прилаганите техники за управление, фондът може да показва повишени нива на волатилност, като цената за един дял може да се покачва и да спада значително за кратки периоди от време, през които не е възможно ограничаването на загуба на капитал.


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.