Райфайзен Активна Защита в Eвро

ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" е създаден след преобразуване на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”.

ДФ„ Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро ” стартира емитирането на дялове на 19 януари 2010 год. От 25.11.2015г. фондът  е преобразуван в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро”, която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Евро-Клик” (Raiffeisen-Euro-Click) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

Характеристика на типичния инвеститор

Дяловете на фонда са подходящи за лица, които търсят защита за първоначалната си инвестиция и възможност да генерират капиталова печалба.

Фондът не е препоръчителен за инвеститори, които преследват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба.

Инвестирането в дялове на фонда е насочено както към индивидуални, така и към институционални инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция във финансови инструменти с възможност бързо да продадат част или всички свои дялове и да получат тяхната стойност, включително реализираната доходност.

Инвестиционни цели на договорния фонд

ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" инвестира минимум 85% от активите си в дялове на австрийския ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“, които носят нисък до умерен риск за инвеститорите, като целят умерен капиталов растеж и запазване на 90% от най-високата исторически достигната нетна стойност на активите на дял на фонда. Изборът на Главна колективна инвестиционна схема е определен от съответствието й с инвестиционните цели на фонда. Инструментите, с които Главната колективна инвестиционна схема конструира портфейла си са подбрани така, че той да бъде максимално диверсифициран посредством инвестиции в различни финансови инструменти, различни пазарни сектори, емитенти и валути, като по този начин се постига висока степен на защита срещу волатилността на цените на финансовите пазари или преекспонираност към индивидуален пазарен сектор/ емитент. Фондът не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор или определени класове активи.

 


Райфайзен – Евро – Клик предлага модел на защита, който цели запазване на 90% от най-високата достигната НСА за един дял от фонда и предотвратяване на спад от над 10% от тази стойност. Този модел не е обвързваща инвестиционна цел на фонда и не представлява твърда гаранция на вложените средства. Поради тази причина е възможна загуба на капитал. Като част от инвестиционната стратегия на фонда е възможно инвестирането в деривативни инструменти, като в резултат от композицията му, както и от прилаганите техники за управление, фондът може да показва повишени нива на волатилност, като цената за един дял може да се покачва и да спада значително за кратки периоди от време, през които не е възможно ограничаването на загуба на капитал.


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.