Райфайзен Активна Защита в Eвро

Считано от 29.03.2023г. ("Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" с ISINBG9000013094 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ с ISINBG9000004218 (приемащ под-фонд)), управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия. Подробности за инвестиционната политика на приемащия фонд и Проспекта на „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ ,както и допълнителна информация може да получите на интернет страницата на ОББ Асет Мениджмънт (www.ubbam.bg), като посетите клон на ОББ АД.


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон"  и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на  дистрибутора ОББ Банк, както и на интернет страницата на "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон".