Райфайзен Глобален Балансиран Фонд

Глобален Балансиран Фонд

ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" представлява Захранваща Колективна инвестиционна схема, която инвестира минимум 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг” (Raiffeisenfonds-Ertrag) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Фондът стартира емитирането на дялове от 01 февруари 2018г. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на умерен инвестиционен риск.

Характеристика на типичния инвеститор

Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които целят постигане на умерени капиталови печалби инвестирайки основно в дялове  на инвестиционни фондове в акции и/или облигации, както и във фондове на паричния пазар при поемане на умерен инвестиционен риск. ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" инвестира постоянно минимум 85 на сто или повече от своите активи в дялове на Главната колективна инвестиционна схема ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“. Предвид заложената стратегия, фондът е подходящ за инвеститори с инвестиционен хоризонт минимум 8 години. Фондът не е препоръчителен за инвеститори, които преследват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба.

Инвестирането в дялове на фонда е насочено, както към индивидуални, така и към институционалните инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция, като при продажба на част или всички дялове, те получават тяхната стойност, включително и реализираната доходност.

Инвестиционни цели на договорния фонд

 

„Райфайзен-Фонд-Ертраг” (Raiffeisenfonds-Ertrag) е смесен фонд от фондове. Той преследва инвестиционна цел на умерено нарастване на капитала и основно инвестира (най-малко 51% от активите си) в дялове  на инвестиционни фондове в акции и/или облигации, както и във фондове на паричния пазар. Дяловете във фондове, инвестиращи в акции, не могат да надвишават 75% от активите на фонда. Фондът може да инвестира също в ценни книжа, облигации и инструменти на паричния пазар, издадени от страни, наднационални емитенти и/или компании и др., както и в безсрочни депозити и депозити с предизвестие. Дяловете в инвестиционни фондове се избират главно въз основа на качеството на инвестиционния процес, резултата им до момента и тяхното управление на риска. Фондът се управлява активно и не се ограничава с референтна стойност. Фондът може да инвестира повече от 35% от фондовите си активи в ценни книжа или инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Швейцария, Съединените Американски Щати, Канада, Австралия, Япония, Австрия, Белгия, Финландия, Холандия, Швеция и Испания. Инвестицията във всяка отделна емисия не може да надвишава 30% от активите на фонда.


Инвеститорите могат да получат при поискване безплатно на хартиен носител проспекта, годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема.


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.