ДФ "Райфайзен-Фонд-Ертраг"

ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ е Главна колективна инвестиционна схема на  ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" (Захранваща схема). ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ стартира своята дейност от 01.07.1998 година. Инвестиционната цел на фонда е умерен капиталов растеж при поемане на умерен риск.

Инвестиционни цели на договорния фонд

ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ е смесен фонд от фондове, чиято основна цел е умерен капиталов растеж при поемане на умерен риск.

Инструментите, с които фондът конструира портфейла си са подбрани така, че той да бъде максимално диверсифициран посредством инвестиции в различни финансови инструменти, различни пазарни сектори, емитенти и валути, като по този начин се постига висока степен на защита срещу волатилността на цените на финансовите пазари или преекспонираност към индивидуален пазарен сектор/емитент. Фондът не преследва конкретна цел по отношение на даден


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.