Райфайзен Глобален Микс

ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” представлява Захранваща Колективна инвестиционна схема, която инвестира постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на  ДФ „Райфайзен Сигурност” (Raiffeisen – Sicherheit) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. Фондът стартира емитирането на дялове на 05.04.2016г. Останалите до 15% се инвестират в парични средства. 

Инвестиционната цел на фонда е реализиране на капиталова печалба при поемане на нисък до умерен риск.

Характеристика на типичния инвеститор

Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които целят инвестиции в книжа с висока ликвидност и умерен капиталов растеж. ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс" инвестира постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на Главната колективна инвестиционна схема ДФ „Райфайзен Сигурност“.  Предвид заложената стратегия, фондът е подходящ за инвеститори с инвестиционен хоризонт минимум 5 години. Фондът не е препоръчителен за инвеститори, които преследват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба.

Инвестирането в дялове на фонда е насочено, както към индивидуални, така и към институционалните инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция, като при продажба на част или всички дялове, те получават тяхната стойност, включително реализираната доходност.

Инвестиционни цели на договорния фонд

Инвестиционната цел на фонда е чрез реализиране на капиталова печалба при зададено ниско до умерено ниво на риск,  да осигури на притежателите на дялове нарастване на стойността на инвестициите им. Фондът инвестира постоянно минимум 85% от активите си в дялове на сходна като структура и толерантност колективна инвестиционна схема, която има висока степен на ликвидност. Инвестиционната цел , включително рисковия профил на захранващата и главната колективна инвестиционна схема са идентични. Представянето на захранващата схема Райфайзен (България) Глобален Микс зависи и от други аспекти като например: инвестиции на захранващия фонд в допълнителни ликвидни активи по чл. 38, ал. 4 – парични средства, които са различни от дяловете в Главната схема, различната структура на таксите на фонда и др.

Портфейлът на договорния фонд се състои от дялове на главната колективна инвестиционна схема и парични средства. Инструментите, в които главната колективна инвестиционна схема инвестира, се подбират така, че инвестиционният портфейл да бъде максимално диверсифициран и защитен от неблагоприятни движения на цените на финансовите пазари, както и от съществена експозиция към индивидуален пазарен сектор/компания/емисия.

Изборът на главна колективна инвестиционна схема, в която се инвестират активите на фонда се определя  от потенциала й за постигане на инвестиционните цели на фонда, на база принадлежността на инвестициите на главната колективна инвестиционна схема към различни сектори на пазара, различни емитенти и емисии.


Инвеститорите могат да получат при поискване безплатно на хартиен носител проспекта, годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема.


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.