ДФ Райфайзен Сигурност

Raiffeisen-Sicherheit е смесен фонд от фондове. Фонда цели умерен капиталов растеж и инвестира основно (минимум 51% от активите на фонда) в дялове на други инвестиционни фондове. Инвестициите в дялове на фондове инвестиращи в акции не могат да надхвърлят 35% от активите на фонда. Решенията за инвестиции в други инвестиционни фондове се базират на качеството на инвестиционния процес, представянето им до момента, както и управлението на риска. Освен в инвестиционни фондове, фондът може да инвестира и в ценни книги, в облигации и инструменти на паричния пазар, издадени от суверени, наднационални емитенти и/или фирми и т.н., както и в срочни депозити и депозити на виждане. Фондът се управлява активно и не е ограничен от референтна стойност. Фондът може да инвестира повече от 35% от активите си в ценни книги и инструменти на паричния пазар емитирани от следните емитенти: Германия, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, САЩ, Канада, Австралия, Япония, Австрия, Белгия, Финландия, Холандия, Швеция и Испания. Фондът е деноминиран в евро.

Управляващото дружество може от името на Raiffeisen-Sicherheit, да сключва сделки с деривати, като част от своята инвестиционна стратегия. Това може поне временно да означава повишен риск от загуба по отношение на активите на фонда.

Предимства:

  • Широката диверсификация в портфейла води до по-добро съотношение риск-възвръщаемост.
  • Инвестициите в корпоративни, високодоходни и облигации емитирани на развиващите се пазари, допринасят за повишаване на реализираната доходност на фонда.
  • Валутните експозиции на фонда, предполагат позитивен ефект върху представянето на фонда, в случай на подем на развиващите се икономики.
  • В дългосрочна перспектива инвестициите в акции и дялови инструменти предполагат потенциал за реализиране на по-добра възвращаемост от облигациите, като едновремено с това се характеризират и с по-чести и по-големи отклонения в пазарната си цена.

Инвеститорите могат да получат при поискване безплатно на хартиен носител проспекта, годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема.


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.