Райфайзен Глобален Растеж

Считано от 29.03.2023г. (“Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” с ISIN BG9000001131 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ с ISIN BG9000001222 (приемащ под-фонд))управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия. Подробности за инвестиционната политика на приемащия фонд и Проспекта на „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ , както и допълнителна информация може да получите на интернет страницата на ОББ Асет Мениджмънт (www.ubbam.bg), като посетите клон на ОББ АД.


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.