Райфайзен Глобален Растеж

ДФ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” стартира дейността си на 01.03.2013г. със сливането на три договорни фонда: "Райфайзен Фонд Акции", "Райфайзен Балансиран Фонд" и "Райфайзен Балансиран Доларов Фонд". От 29.05.2015г. фондът  е преобразуван в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование ДФ“Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Глобален Акции“- Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. 

От 18.11.2021г. ДФ“Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж" заменя Главната колективна инвестиционна схема и вече инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Устойчиви Акции“, организиран и управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия. 

 

Характеристики на типичния инвеститор

Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които желаят да инвестират в разнообразен портфейл от финансови инструменти, търсят сравнително висок доход и растеж на спестяванията си, при поемането на умерено до високо ниво на риск.

Предвид очакваната структура на фонда той не е подходящ за инвеститори с краткосрочен хоризонт, които преследват стратегия на ежедневно следене на пазарните условия, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дяловете на фонда с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба.

Подходящ е за инвеститори с дълъг инвестиционен хоризонт, които търсят реализирането на сериозен ръст на вложените средства и са склонни да поемат относително висок риск. Дяловете на фонда са подходящи както за индивидуални, така и за институционални инвеститори.

Инвестиционни цели на договорния фонд

Инвестиционната цел на фонда е чрез реализиране на капиталова печалба, при зададено умерено до високо ниво на риск, да осигури на притежателите на дялове нарастване на стойността на инвестициите им. За постигане на тази цел, фондът инвестира минимум 85% от активите си в дялове на сходна като структура и толерантност към риска главна колективна инвестиционна схема, които имат висока степен на ликвидност и потенциал за растеж.

  • Ръст – постигане на устойчив до висок ръст на стойността на инвестициите на фонда с цел осигуряване нарастването на цената на един дял;
  • Сигурност – съобразяване на нивото на поетия риск с инвестиционна политика на фонда. Фондът инвестира минимум 85% от активите си в дялове на австрийският ДФ „Райфайзен Глобален Акции“, които носят среден до висок риск за инвеститорите, съответстващ на потенциала за висока възвръщаемост.
  • Ликвидност – поддържане на достатъчно ликвидни активи в рамките на ограниченията за инвестиране от договорния фонд, предвидени по закон и/ или посочени в проспекта на договорния фонд, които осигуряват нормалното функциониране на фонда и обратно изкупуване на дялове на фонда.

 


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.