"Райфайзен-Устойчиви-Акции (R)"

Райфайзен-Устойчиви-Акции (R) е Главна колективна инвестиционна схема на  ДФ "Райфайзен (България) Глобален растеж" (Захранваща схема). Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които желаят да инвестират в разнообразен портфейл от финансови инструменти, търсят сравнително висок доход и растеж на спестяванията си, при поемането на умерено до високо ниво на риск.

Райфайзен-Устойчиви-Акции (R) е фонд в акции. Инвестиционната цел на фонда е да постига дългосрочен растеж на капитала при поемане на по-високи рискове. Фондът инвестира на базата на отделни акции (т.е. без вземане предвид на дяловете в инвестиционни фондове, на деривативните инструменти и на инвестиции, платими на виждане или при поискване) изключително в ценни книжа и/или инструменти на паричния пазар, чиито емитенти са били оценени като устойчиви въз основа на социални, екологични и етични критерии. Най-малко 51 % от активите на фонда се инвестират под формата на директно придобити отделни активи в акции или равностойни на акциите ценни книжа Същевременно не се инвестира в определени браншове като въоръжаване или зелена/растителна генна техника, както и в компании, които нарушават например трудовите и човешките права. Емитенти на облигациите или съответно на инструментите на паричния пазар, включени във фонда, могат да бъдат между другото държави, наднационални емитенти и/или дружества. Фондът се управлява активно без съблюдаване на сравнителен показател.

Управляващото дружество може от името на ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции (R)“, да инвестира предимно (отнесено към свързания с това риск) в дериватни инструменти, както и да използва такива инструменти  за осигуряване на гаранции.

Фондът е подходящ за инвеститори с  период на държане на инвестицията си над 10 години.

Фондът се управлява активно без съблюдаване на сравнителен показател.

Повече информация за ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции (R)“ в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: http://www.rcm-international.com/bg 


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.