Отчети за дейността на фонд Глобален Растеж

Годишни и междинни отчети на Фонд Глобален Растеж, учреден чрез сливането на Фонд Акции, Балансиран Фонд и Балансиран Доларов Фонд