Индивидуален инвестиционен план

Индивидуален инвестиционен план - Лична схема за инвестиране в договорни фоднове

Индивидуалният Инвестиционен План представлява персонална схема за инвестиране в договорни фондове , организирани и управлявани от KBC Управление на инвестиции. Схемата е съобразена с предпочитанията на всеки отделен инвеститор и дава възможност за периодична покупка на дялове от фондовете до размер, съобразен с възможностите на вложителите. Изборът на конкретен инвестиционен план и съответно на договорен фонд, зависи от инвестиционната цел и готовността за поемане на риск от страна на инвеститорите.

Чрез инвестиция в Индивидуалния Инвестиционен План, KBC Управление на инвестиции предлага на своите клиенти:

  • Индивидуална схема за регулярно инвестиране на средства във фондове
  • 30 лева/ 30 евро минимална сума за инвестиране
  • Схема, която не е обвързана със срок
  • Клиентите сами да определят периодичността и датата на своите вложения

Целта на предлаганата нова инвестиционна схема е да се повиши ефективността на инвестицията, като се елиминира риска от случаен избор на подходящ момент за инвестиране.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.