Инструменти

Калкулатор за доходност

Изчислява доходността за съответния фонд за съответния период, базирана на Нетна стойност на активите на дял, която се публикува ежедневно и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, посочени в Проспекта на съответния Договорен фонд.

Историческа справка

Показва графиката на движение на НСА за дял за съответния фонд за избрания период.