Корпоративни клиенти

Договорните фондове са алтернатива за инвестиции за корпоративни клиенти.

Инвестирайки в Договорни фондове на KBC Управление на инвестиции, корпоративните клиенти ще се възползват от високата сигурност, съчетана с възможността за реализиране на по-добра доходност в сравнение с тази на традиционните продукти – депозити и разплащателни сметки.

Ликвидността на Договорните фондове позволява гъвкавост и ефективност при управление на паричните потоци на компаниите.

Инвестицията в Договорен фонд не е обвързана със срокове. Управляващото дружество обявява ежедневно НСА (Нетна стойност на активите) за дял. НСА за дял е цената на един дял от фонда. Клиентите имат ежедневен достъп до средствата си и възможност да реализират доходността към момента на обратно изкупуване.

Реализираният доход от покупко-продажба на дялове на местни и чужди договорни фондове е необлагаем по българското законодателство, както за физически, така и за юридически лица.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.