Premium Banking

Доброто управление и разпределение на персоналните финанси е особено важно за клиенти, с активи над определен размер.

Чрез фондовете, управлявани и дистрибутирани от KBC Управление на инвестиции Вие инвестирате Вашите средства в широка гама Договорни фондове с различни инвестиционни цели, различна степен на риск и инвестиционен хоризонт.

Освен в консервативни Договорни фондове, които осигуряват висока степен на сигурност и възможност за реализиране на по-добра доходност, Вие бихте могли да инвестирате и във фондове с по-висок риск и с по-дълъг инвестиционен хоризонт, които KBC Управление на инвестиции управлява.

Инвестирайки в различни фондове, Вие бихте могли да разпределите портфейла си на базата на региони и класове активи. Доброто разпределение на активи ограничава рисковете при определено ниво на желана доходност.

Инвестицията в Договорен фонд не е обвързана със срокове. Управляващото дружество обявява ежедневно НСА (Нетна стойност на активите) за дял. НСА за дял е цената на един дял от фонда. Клиентите имат ежедневен достъп до средствата си и възможност да реализират доходността към момента на обратно изкупуване.

Реализираният доход от покупко-продажба на дялове на местни и чужди договорни фондове е необлагаем по българското законодателство, както за физически, така и за юридически лица.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.