Често задавани въпроси

Какво представляват дяловете на Договорен фонд?

Договорният фонд e емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в закона или в правилата на договорния фонд.

Когато инвестирате в договорен фонд, Вие купувате дялове на фонда. Фондовете следят всички индивидуални инвестиции, като регистрират броя на дяловете, които всеки инвеститор притежава. Колкото повече пари вложите в договорен фонд, толкова повече негови дялове ще притежавате.

Как реализирате печалба от инвестирането в дялове на Договорен фонд?

Вие можете да реализирате печалба, ако придобиете Вашите дялове на една цена (емисионна стойност), а ги продадете или бъдат изкупени обратно по-късно на по-висока цена (цена на обратно изкупуване). Разбира се, при обратно изкупуване на по-ниска цена, от тази която сте платили за тях, ще реализирате загуба.

Какво представлява нетната стойност на активите на дял на Договорния фонд?

Нетната стойност на активите на един дял се получава като от активите на фонда се приспаднат задълженията му и получената стойност се раздели на броя дялове в обръщение.

Кой може да закупува дялове на Договорен фонд?

Дялове на договорни фондове могат да бъдат закупувани от всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Какво плащат инвеститорите в Договорен фонд?

Покупката и притежаването на дялове на договорен фонд са свързани с някои разходи. На първо място, инвеститорът заплаща определена сума при покупката/продажба на дяловете – това са разходите по емитирането/обратното изкупуване на дяловете на фонда (не е задължително да има такива). Освен това има разходи, които се заплащат от самия договорен фонд – такса за управление в полза на Управляващото дружество, брокерски комисиони, и други. Тези разходи, макар и плащани от фонда, ще намалят печалбата на инвеститора. Всички разходи, свързани с дейността на договорния фонд не могат да надвишават 5 на сто от средногодишната нетна стойност на активите по баланса на договорния фонд.

Кога инвеститорът в Договорен фонд получава парите си при подаване на поръчка за обратно изкупуване?

Съгласно действащото законодателство инвеститорът получава парите си при обратно изкупуване на дялове до 10 дни след подаване на поръчката.

Какво е инвестиционен хоризонт на Договорния фонд?

Инвестиционният хоризонт е препоръчителен период за инвестиране във фонда с цел постигане оптимална доходност съгласно инвестиционната му стратегия. Фондовете с различен рисков профил имат различни инвестиционни хоризонти, които варират от няколко месеца до няколко години. По правило колкото по-високорисков е един фонд, толкова по-дълъг е инвестиционният му хоризонт.