Информация за MiFID

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

От 01.11.2007 г. в Европейския съюз влезе в сила Директива за пазарите на финансови инструменти (Markets in Financial Instruments Directive), чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на Общността. Приемането на Директивата е продиктувано от повишената активност от страна на все по-широк кръг инвеститори на финансовите пазари и от предлагането на тези пазари на все по-сложни и разнородни финансови инструменти и услуги. Това налага създаването на нова регулаторна рамка, която да обхване широкия кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, както и да осигури необходимото ниво на хармонизация, гарантиращо висока степен на защита за инвеститорите и възможност за инвестиционните посредници да предоставят инвестиционни услуги в цялата Европейска общност, разглеждана като единен пазар.

България, в качеството си на държава-членка на ЕС въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и изменения в Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества, при съответно прилагане на разпоредби от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, които както и MiFID влязоха в сила от 01.11.2007 г.