Дружеството за управление на активи Райфайзен Асет Мениджмънт е регистрирано в съда 26.01.2006 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, новото дружество за управление на активи, изцяло собственост на Райфайзенбанк (България), е вписано в търговския регистър на Софийския градски съд. Дружеството има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Председател на Надзорния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е Момчил Андреев, председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Членове на НС са и Емануела Николова, Прокурист на банката, с ресор Управление на риска и Мартин Йетан, отговарящ за Централна и Източна Европа в Райфайзен Кепитъл Мениджмънт - австрийската компания, лидер в управлението на активи в Европа, с портфейл от над 32 млрд. евро.

Председател на Управителния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е Евелина Милтенова, Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) с ресор Трежъри и Инвестиционно банкиране и сертифициран финансов анализатор (CFA). В управлението на дружеството влиза и Прокуристът на банката с ресор Канали за дистрибуция Ани Ангелова. Изпълнителен член на УС е Драгомир Великов, началник отдел Инвестиционно банкиране в Райфайзенбанк (България) и лицензиран инвестиционен консултант.

Целият ръководен екип на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) има дългогодишен опит в банковата и финансова сфера, както и в инвестирането на местния и международните капиталови пазари, и професионалното управление на портфейли.

Съдебната регистрация беше последната стъпка преди активното навлизане на новото дружество на пазара на спестовно-инвестиционните продукти, след като преди седмица Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за публично предлагане на дялове на осем от най-успешно продаваните фондове на австрийската компания Раифайзен Кепитъл Мениджмънт. Дружеството е подало и заявление в КФН за издаване на разрешение за публично предлагане на дялове от четири собствени, местни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600