Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за публично предлагане на дялове от четирите местни фонда 17.02.2006 Обратно

Четирите фонда ще покриват широка гама от инвестиционни алтернативи, в зависимост от инвестиционните цели и склонността към риск.

  • Райфайзен (България) Паричен Пазар – фондът е с най-нисък рисков профил. Инвестиционната стратегия предвижда инвестиране до 90% от активите в консервативeн портфейл от дългови ценни книжа, както и в краткосрочни и средносрочни депозити на паричния пазар.
  • Райфайзен (България) Облигации – този фонд с нисък до умерен риск. Стратегията му предвижда инвестиране до 90% от активите в дългови ценни книжа – ДЦК, ипотечни, корпоративни и общински ценни книжа, като се предлага възможност за допълнителни капиталови печалби, в зависимост от ценовите движения на облигационния пазар.
  • Райфайзен (България) Акции – фондът поема умерен до висок риск. Инвестиционната стратегия предвижда инвестиции до 90% от активите в български и чуждестранни акции с динамичен потенциал на растеж за постигане на по-висока печалба.
  • Райфайзен (България) Балансиран – фондът е с умерен риск. До 60% от активите се предвижда да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа. С цел диверсификация на портфейла и в зависимост от пазарните условия, както и за постигането на по-висока доходност, управляващото дружество ще инвестира до 60% от активите си в акции.

Преди месец Комисията за финансов надзор потвърди и проспектите на най-успешно продаваните фондове на Raiffeisen Capital Management.

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, което е 100% собственост на Райфайзенбанк (България), ще започне да предлага активно дялове на осемте австрийски и четирите местни фонда. От началото на март 2006г., българските институционални и частни инвеститори ще имат възможност да вложат свободните си средства в алтернативни и доходни спестовно-инвестиционни продукти, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт.

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600