Райфайзен Асет Мениджмънт вече управлява над 100 милиона лева в договорните си фондове 22.08.2007 Обратно

Общите активи под управление надхвърлиха 120 милиона лева.

Активите на четирите договорни фонда, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД управлява, надхвърлиха 100 милиона лева. Към 21 август 2007г. нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми на дружеството възлезе на близо 100.2 млн. лева, което съответства на пазарен дял от 14.63%, сочат данните на Българската фондова борса. Сравнено със същия период на миналата година, активите под управление в договорните фондове на Райфайзен са се увеличили с 268%

Активите на най-големия фонд на компанията – Райфайзен (България) Балансиран Фонд надхвърлиха 49 млн. лева, което го нарежда на първо място сред балансираните фондове у нас.

Активите на високодоходния фонд на Райфайзен възлязоха на 44.9 млн. лева, като при инвестиран 1 лев, в началото на публичното предлагане през март 2006г., към 21 август 2007г., нетната стойност на активите на дял от фонда в акции достигна до 1.6340 лв.

Освен четирите местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт дистрибутира и 8 фонда, управлявани от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, като от старта на дейността си, управляващото дружество на Райфайзен в България е осъществило продажби на дялове от австрийските фондове за над 6.2 млн. евро.

Към 21 август 2007г. привлечените средства на доверително управление на институционални и индивидуални клиенти възлязоха на 20.4 млн. лева, като по този начин общите активи, които Райфайзен Асет Мениджмънт управлява, вече са над 120 млн. лева.

 

За допълнителна информация:

Отдел “Връзки с обществеността”:

91 985 174/535/600

 

* Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в ЦУ на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и в интернет, на адрес www.ram.bg Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
За сравнение, съгласно актуалния лихвен бюлетин на Райфайзенбанк, едногодишен депозит в лева за физически лица носи доходност между 5,25% и 5,55%, а за юридически между 4,80% до 4,90%.