Райфайзен Асет Мениджмънт променя размера на разходите за издаване (емитиране) и обратно изкупуване 02.04.2007 Обратно

УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява всички заинтересовани, че съгласно Решения №№ 475, 476, 477, 478 - ДФ/21.03.2007г. на Зам.-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към КФН и на основание чл. 31 от Наредба №25 от 22.03.2006г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорни фондове са одобрени промени в правилата на договорните фондове управлявани от УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД , а именнно: Райфайзен (България) Фонд Акции, Райфайзен (България) Балансиран Фонд, Райфайзен (България) Фонд Облигации и Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар, като се променя размера на разходите за издаване (емитиране) и обратно изкупуване на дялове от горецитираните договорни фондове, както следва:

Договорни фондове управлявани от
Райфайзен Асет Мениджмънт
Такса за емитиране при инвестиране до 50,000 лв Такса за емитиране при инвестиране над 50,000 лв. Такса за
обратно изкупуване
Райфайзен (България) Фонд Акции 0,50%   0,00% 0,50%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд 0,40%   0,00% 0,40%
Райфайзен (България) Фонд Облигации 0,30% 0,00% 0,30%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар 0,15% 0,00% 0,15%

Следните условия важат за инвеститори, които придобият дялове от фонда:

  1. При инвестиране на индивидуални суми до 50,000 лв. инвеститорът ще заплати такса за емитиране, равна на таксата за тази инвестирана сума в таблицата по-горе в зависимост от фонда, в чийто дялове се инвестира.
  2. При инвестиране на индивидуални суми над 50,000 лв. инвеститорът ще заплати такса за емитиране, равна на таксата за тази инвестирана сума в таблицата по-горе, в зависимост от фонда, в чийто дялове се инвестира.
  3. При обратно изкупуване на дялове на договорен фонд, с цел покупка на дялове от друг фонд, организиран и управляван от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД (замяна на дялове в договорни фондове), инвеститорите дължат такса за обратно изкупуване, равна на таксата посочена за съответния фонд по-горе и такса за емитиране, посочена по-горе за фонда, в чийто дялове ще бъде инвестирано.