Годишни отчети за финансовата 2007 година 02.04.2008 Обратно

УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява всички заинтересовани, че на основание чл. 191 от ЗППЦК е представило в Комисията за финансов надзор и в “Българска фондова борса – София” АД годишни отчети за финансовата 2007 г. на дружеството и на управляваните от него договорни фондове, а именно: Райфайзен (България) Фонд Акции, Райфайзен (България) Балансиран Фонд, Райфайзен (България) Фонд Облигации и Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар.

Отчетите са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в седалището на управляващото дружество, на адрес: гр. София, ул. “Гогол” №18-20, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа.