Коментар на Фондовите Пазари 10.03.2008 17.03.2008 Обратно

Коментар на Фондовите Пазари /10 Март 2008г. - 14 Март 2008г. /

Александър Леков - Изп. Директор РАМ

(1) Текущо Състояние Външни Пазари
Спадът на цените на акциите на водещите финансови пазари продължава. Търговията бе повлияна от ликвидните затруднения на една от най-големите инвестиционни банки в САЩ – Bear Sterns и продължаващите отписвания на загуби по не обслужвани ипотекарни заеми. Топ губещ сектор отново е банки и финансови услуги. Компаниите от петролния бизнес и енергетиката са сред най-печелившите. Основната Финансова Институция на САЩ - Федералният Резерв - предприе серия от спасителни мерки с цел стабилизиране на финансовата система на САЩ. ФЕД обяви програма за рефинансиране на стойност 300 млрд.USD. Основният лихвен процент /процента по който ФЕД кредитира търговските банки и други финансови институции/ беше понижен от 5.25% от средата на миналата година, текущо до 2.50%. Пазарите в Азия и Европа продължават да се движат в тандем с борсите в САЩ, като всички погледи на инвеститорите са фокусирани върху евентуалното влизане на САЩ в краткосрочна мини-рецесия.
(2) Текущо Състояние БФБ
Глобалните сътресения се отразяват негативно и върху Българска Фондова Борса, въпреки отличните финансови резултати на компаниите и стабилния ръст на българската икономика. През последната седмица продавачите са по-активни от купувачите. Продават преимуществено чуждестранни инвеститори които имат намерение да редуцират експозициите си в икономики различни от тяхната собствена, с цел консолидация и изчистване на портфейли. Считаме, че няма фундаментална причина за спад на инвеститорското доверие в българските акции.
Текущите разпродажби са конюнктурни. Причината за тях не е свързана нито с влошаване на макроикономическата картина в България, нито в по-лошото представяне на финансовите показатели на компаниите качени за търговия на БФБ.
(3) Краткосрочни Тенденции – / Хоризонт 2 седмици /
Федералният Резерв взе решение за спасяване на изпадналата в затруднение Bear Sterns съвместно с JP Morgan. Във вторник /18. Март/ се очаква ново понижение на основния лихвен процент в САЩ до 2%. Считаме, че горното ще повлияе строго положително върху настроенията на финансовите пазари т.к. това са стъпки към стабилизация на икономиката на САЩ. Броят на продавачите на БФБ ще превишава този на купувачите. Този факт не бива да се тълкува като сигнал за ПРОДАЖБИ. Аналитичният тим и портфолио мениджърите на РАМ прогнозират, че водещите компании в портфейлите на управляваните от нас фондове се котират на цени които не отразяват правилно потенциала за растеж на техните нетни приходи и печалби. В този смисъл ние провеждаме активна политика на управление на поверените ни средства, включително чрез диверсификация в инвестиции на водещите външни пазари.
Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции фондове са с хоризонт минимум 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или ПРОДАЖБА на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.