Обръщение на УС до Клиентите на РАМ 12.09.2008 Обратно

Коментар на финансовите пазари

Обръщение на УС до Клиентите на РАМ

Уважаеми Клиенти,

във връзка с продължаващия негативен тренд на капиталовите пазари и в частност на БФБ, ви предоставяме синтезиран, експертен анализ на текущото състояние.

Какво се случва?
Продължава кризата на финансовите пазари в САЩ, засегнала основно инвестиционните банки и държавно спонсорирани агенции за жилищно кредитиране.
Правителството на САЩ предприе извънредни мерки за стабилизирането на финансовата система като национализира двете водещи ипотекарни институции в страната – Fanny Mae и Freddy Mac. Ръководството на четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ – Lehman Brothers, продължава операциите за стабилизиране на паричните потоци и капиталовата си база. В следствие на ипотечната криза, до момента в САЩ фалираха 11 банки. Експерти определят Lehman Brothers като последната голяма финансова институция с нерешени проблеми.

В глобален мащаб икономическият растеж се забави значително. Федералният Резерв, ЕЦБ и останалите водещи централни банки прилагат арсенала от монетарни решения, с който разполагат, за да овладеят кризата и да върнат доверието във финансовата система на САЩ.

Какво е влиянието на финансовата криза в САЩ върху БФБ?
България е част от глобалната икономика и също търпи последствията от ипотечната криза въпреки относително високият ръст на БВП и стабилността на финансовата система, гарантирана от функциониращия вече 11-та година валутен борд.

През последните две тримесечия водещите компании, листвани на БФБ регистрираха добри финансови резултати. Въпреки това инерцията от спада на капиталовите пазари в САЩ и Европа повлия негативно върху инвестиционните нагласи на голяма част от чуждестранните инвеститори и те решиха да затворят позициите си на т.н развиващи се пазари /emerging markets/, към който БФБ се числи. Обемите на търговия спаднаха драстично.

Важно!
Мащабността на финансовата криза, на която сме свидетели няма аналог от началото на 90те години на миналия век. Степента на обезценка на имотите в САЩ е съизмерима с тази от голямата депресия, разразила се преди повече от 80 години.
Водещи икономисти смятат, че ключът към овладяването на кризата е в стабилизирането на финансовите пазари, връщането на доверието в американските банки и намирането на трайно решение на проблемите с жилищното кредитиране в САЩ.
Когато оздравителните процеси в глобалната финансова система се материализират, капиталовите пазари и в частност БФБ ще се върнат към нормалното си функциониране, в съответствие с икономическият фундамент, при значително редуцирана рискова премия.

РАМ провежда активна инвестиционна политика, включително чрез диверсификация във финансови инструменти на водещи външни пазари, с цел оптимизиране на представянето на нашите фондове. Бихме искали да напомним, че инвестициите в управляваните от РАМ балансирани и фокусирани върху акции колективни инвестиционни схеми са с хоризонт над 2 години. Краткосрочните движения на финансовите пазари не би трябвало да влияят върху решенията за покупка или продажба на нашите клиенти.

Материалът представлява вътрешно банков документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД.
Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.