Продажбата на дялове от доларовия балансиран фонд на Райфайзен започва на 11 февруари 07.02.2008 Обратно

Предлагането на дялове от балансирания доларов фонд на Райфайзен започва на 11 Февруари

Продажбата на дялове от балансирания фонд на Райфайзен започва на 11 февруари, след като на 1 февруари бе изпълнено и последното законово изискване – публикацията в Държавен вестник. В края на миналата година Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд.
Новият доларов фонд на Райфайзен е с умерен риск. До 60% от активите се предвижда да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа. С цел диверсификация на портфейла и в зависимост от пазарните условия, както и за постигането на по-висока доходност, управляващото дружество ще инвестира до 60% от активите на фонда в акции на български и чуждестранни емитенти. Стойността на един дял при първоначалното предлагане е в размер на един долар.
“Чрез новия доларов фонд ще предложим на клиентите още по–широк кръг инвестиционни алтернативи, като част от активите ще бъдат инвестирани в ценни книжа на емитенти от Съединените щати, Централна и Източна Европа, Балканския регион, Русия и Турция, коментира Михаил Атанасов, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД. “Вложението в новия ни балансиран доларов фонд представлява добра инвестиционна възможност за дългосрочните инвеститори в долари”, допълни той.
С новия фонд, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД вече ще предлага на клиентите си възможност да инвестират в 5 местни и 10 чуждестранни схеми, като по този начин се покриват основните световни пазари и се дава възможност за избор от пълната гама от рискови профили.

* Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в ЦУ на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и в интернет, на адрес www.ram.bg Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.