Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове 04.12.2008 Обратно

Управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД, гр. София (”Управляващото дружество”), организиращо и управляващо дейността на договорните фондове Райфайзен (България) Паричен Пазар, Райфайзен (България) Фонд Облигации, Райфайзен (България) Балансиран Фонд, Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд и Райфайзен (България) Фонд Акции (“Фондовете”) уведомява инвеститорите, че емитирането и обратното изкупуване на дяловете на Фондовете ще бъде временно спряно за периода от 24.12.2008 г. до 04.01.2009 г. включително. Решението е взето на заседание на Управителния Съвет на Управляващото дружество, проведено на 02.12.2008 г., във връзка с решение на СД на “БФБ-София” АД за спиране на търговията за същия период и въз основа на т. 4.1.4. (1) от съответните проспекти за публично предлагане на дялове на Фондовете. Последният срок за подаване на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фондовете е 15:00 часа на 23.12.2008 г. Дейността по емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фондовете ще бъде възобновена на 05.01.2009 г.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 919 85 467, Вяра Велизарова, както и на електронен адрес: ram.info@ram.raiffeisen.bg