Коментар на фондовите пазари 23.03.2009 31.03.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /23.03.2009 г. – 27.03.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

(1) Текущо състояние - САЩ
Анализатори определят последните публикувани макроикономически данни за поръчките на трайни стоки и продажбите на нови и съществуващи жилища в САЩ като умерено оптимистични и сигнал за стабилизиране на икономиката, макар и на едно ниско ниво. На този фон през седмицата широкият индекс S&P 500 се повиши с 6.17%, Dow Jones Industrial Average нарастна с 6.84%, а технологичният NASDAQ Composite приключи със седмично повишение от 6.03%. И трите индекса отчитат положително развитие за трета седмица поред. След обявената преди две седмици програма за интервенция на централната банка на пазара на американски държавни облигации и последвалото повишение на цените на държавните ценни книжа, през последните пет борсови сесии последва поевтиняване, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 6.5 г. останаха с 1.00% по-ниско, отразявайки по-голямо предлагане на т.нар. безрискови активи. На валутните пазари през седмицата щатската валута поскъпна с 1.91% спрямо еврото и лева. Анализатори посочват като основна причина за това, изказването на финансовия министър на Германия, че единната валута ще стане уязвима, ако членовете на Евросъюза не спазват договора за стабилност и растеж, според чиито изисквания правителствата на държавите-членки са задължени да поддържат бюджетен дефицит под 3% от своя брутен вътрешен продукт.

(2) Текущо състояние - Европа
Развитите европейски пазари, в синхрон с тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с повишения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 нарастна с 2.66%, германският DAX се повиши с 3.31%, а австрийският индекс ATX отчете повишение от 3.90%. На фона на развитието на пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия отразиха понижение, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 10 г. останаха с 0.81% по-ниско, отразявайки, както и в САЩ, по-голямо предлагане на т.нар. безрискови активи. Търговията и в Европа остава волатилна като в центъра на инвеститорското внимание е предстоящото на 2-ри април регулярно заседание на Европейската централна банка и очакваното намаление на осносната лихва в еврозоната до 1.00%.

(3) Текущо състояние - БФБ-София
Седмицата приключи с повишения за водещите борсови индекси в България като най-старият индекс SOFIX се повиши с 5.70%, равнопретегленият индекс BGTR30 нарастна с 8.57%, а индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете минимално положително седмично изменение от 0.39%. Общата активност на инвеститорите може да се определи като по-висока, но основната част от значителния оборот се дължи на наличието на единични сделки с някои големи пакети акции и облигации. В края на седмицата НСИ публикува своето месечно проучване на стопанската конюнктура в страната. По данни на института през март общият показател на бизнес климата се подобрява в сравнение с февруари 2009 г. и след отчетеното влошаване през последните няколко месеца. С изключение на промишлеността, където се отчитат по-лоши очаквания, във всички останали отрасли, които са строителство, търговия на дребно и услуги, се регистрират относително по-добри оценки на бизнес климата.

SOFIX Fundamentals

Име на компанията Посл. цена (27.03.09) Доходност (YTD) Доходност (12m) P/E (TTM) P/B (MRQ) ROE (TTM) ROA (TTM) Market Cap (BGN mln)
Албена АД 15.30 -44.96 -83.28 5.78 0.24 6.40 4.23 65.379
БАКБ 8.60 -28.33 -87.79 2.10 0.58 30.34 6.86 108.573
ЦКБ 0.90 -19.95 -84.96 3.92 0.34 12.25 1.49 74.424
КТБ 58.50 -10.00 -33.55 8.71 2.25 20.02 1.67 351.000
ПИБ 1.60 -36.10 -80.27 3.58 0.54 20.68 1.39 176.000
Химимпорт 1.56 -25.24 -81.92 1.83 0.28 16.62 4.24 233.250
Елана ФЗЗ 0.66 -26.09 -71.30 -23.05 0.30 -1.36 -1.15 39.412
Енемона 6.91 -1.36 -61.48 5.90 1.08 31.29 13.89 82.461
ХД Пътища 2.13 -34.49 -85.33 4.05 1.20 55.78 12.21 65.301
Индустриален Холдинг Б-я 1.32 -16.72 83.05 5.97 0.29 0.82 0.48 57.54
Евро Инс 1.60 -45.78 -83.34 2.98 0.78 - - 15.99
Каолин 2.90 -15.94 -79.09 8.00 0.64 7.95 4.80 72.50
ОЦК 8.70 31.58 -84.86 - 1.27 -60.08 -21.52 73.196
М+С Хидравлик 2.80 -33.33 -70.92 5.76 0.97 13.25 8.02 36.452
Монбат 3.87 -18.53 -71.31 5.68 1.40 27.44 19.01 150.93
Неохим 27.50 -32.76 -50.72 1.28 0.55 4.63 2.77 72.995
Оргахим 55.00 -34.12 -86.65 - 0.37 -2.98 -1.89 27.655
Софарма 1.99 -10.96 -67.48 13.73 1.18 8.70 4.22 262.68
Спарки Елтос 1.23 -31.67 -91.07 2.11 0.20 9.78 7.90 20.584
Топливо 4.10 -31.67 -79.65 6.91 0.16 2.38 1.50 22.209

*Source: X3 Analyses, BSE - Sofia Daily Bulletin, Bloomberg
*YTD - От началото на годината
*TTM - За последните 12 месеца

(4) Краткосрочни Тенденции – /Хоризонт 2 седмици /
След продължилото почти три седмици рали все повече инвеститори се оглеждат за инструменти с които да хеджират натрупаните краткосрочни печалби. Интензитетът на новосформирания тренд се изтощава и по всяка вероятност през следващите две седмици ще последва корекция надолу. За разлика от установената през последната година и половина практика, водещи експерти прогнозират евентуалната корекция да има стабилизиращ ефект. На този етап не се очаква сериозен спад и тест на рекордно ниските нива на акциите,какъвто наблюдавахме в началото на март. От средата на Април започва тримесечния корпоративен сезон. Експерти очакват спадът на нетните приходи да се задълбочи. От това доколко този спад вече е калкулиран в цените на акциите ще зависи дълбочината на евентуалната краткосрочна корекция. Много важно е да се наблюдава развитието на стойностите на макроикономическите индикатори които ще бъдат анонсирани през обзорния период. Ако интензитетът на влошаване на икономическите показатели и спадът на безработицата се притъпи, това може да се изтълкува от пазарите като още един аргумент в полза на предположението за стабилизация на ценовите равнища на нива близки до текущите.


Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.