Коментар на фондовите пазари 30.04.2009 06.04.2009 Обратно

Коментар на фондовите пазари /30.04.2009 г. – 03.04.2009 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

(1) Текущо състояние - САЩ
Анализатори определят публикуваните през седмицата макроикономически данни за индекса на бизнес активността в производството като умерено оптимистични и нов сигнал за стабилизиране на икономиката, макар и на едно ниско ниво. На този фон през седмицата широкият индекс S&P 500 се повиши с 3.26%, Dow Jones Industrial Average нарастна с 3.10%, а технологичният NASDAQ Composite приключи със седмично повишение от 4.96%. И трите индекса отчитат положително развитие за четвърта седмица поред. С оглед на това развитие при американски държавни облигации през изминалата седмицата последва поевтиняване, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 6.5 г. останаха с 1.09% по-ниско, отразявайки по-голямо предлагане на т.нар. безрискови активи. На валутните пазари през седмицата щатската валута поевтиня с 0.97% спрямо еврото и лева като анализатори посочват като основна причина регулярното заседание на Европейската централна банка и запазването на относително по-висока лихва за еврото. На 2-ри април регулаторът реши да редуцира основната лихва в еврозоната до 1.25% вместо очакваното от пазара намаление до 1.00%.

(2) Текущо състояние - Европа
Развитите европейски пазари, в синхрон с тези в САЩ, приключиха изминалата седмица с повишения, като общоевропейският индекс Dow Jones Stoxx 600 нарастна с 5.08%, германският DAX се повиши с 4.32%, а австрийският индекс ATX отчете повишение от 7.91%. На фона на развитието на пазарите на акции, държавните ценни книжа на Германия отразиха понижение, като фючърсните контракти върху книжата с падеж над 10 г. останаха с 1.06% по-ниско, отразявайки, както и в САЩ, по-голямо предлагане на т.нар. безрискови активи. Търговията в Европа остава волатилна като в центъра на инвеститорското внимание е посешението на Обама в Европа и поведението на Европейската централна банка, от която се очакват индикации за приемане на политика от неконвенционални мерки за справяне с рецесията.

(3) Текущо състояние - БФБ-София
Седмицата приключи с повишения за водещите борсови индекси в България като най-старият индекс SOFIX се повиши с 3.85% през периода, равнопретегленият индекс BGTR30 нарастна с 2.70%, а индексът на дружествата от сектора на недвижимите имоти, BGREIT, отчете положително седмично изменение от 5.29%. Активността на инвеститорите може да се определи като по-висока сравнено с тази от предходната седмица, но общият оборот продължава да се определя от единични сделки с някои големи пакети акции и облигации. В началото на седмицата НСИ публикува данни за индексите на цените на производител в промишлеността. По данни на института през февруари общият индекс на цените е с 1.0% под равнището на предходния месец и с 3.1% по-нисък спрямо същия месец на 2008 година. Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия, и могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията.

(4) Краткосрочни Тенденции – /Хоризонт 2 седмици /
Предстои много интересен няколко седмичен период в който редица ключови за инвеститорите въпроси, ще получат своите отговори. От първостепенна важност е намирането на потвърждение, че четириседмичното рали на капиталовите пазари има силата да продължи и да еволюира в дългоочаквания възстановителен тренд. За последната година и половина станахме свидетели на няколко корекции на генералната низходяща тенденция, но в последствие входящите макроикономически данни и по-слабите финансови отчети на компаниите охлаждаха ентусиазма и индексите отново поемаха надолу. Експерти прогнозират, че текущата ситуация е по-различна. За пръв път от началото на кризата се наблюдават позитивни сигнали за стабилизация на темпа на спад на макроикономическите индикатори в развитите икономики. Техническият анализ на S&P500 отчетливо показва формирането на силна бича фигура. Обнадеждаващо е, че четириседмичното движение е равномерно и липсват т.н. gaps /резки движения на цената/ . Това може да се тълкува като още един сигнал за стабилност. От тази седмица стартират анонсите на финансовите отчети на дружествата за първото тримесечие. В САЩ се очаква 36% спад на агрегираната нетна печалба на компаниите от S&P500. Търговията ще бъде накъсана. Аналитици предупреждават за възможни негативни ревизии на проектофинансовите резултати за следващите 2-3 тримесечия. Възможни са обаче и позитивни изненади. От скоро е в сила промяна на счетоводните стандарти в САЩ. Въвежда се т.н. правило за пазарна преоценка на активи /mark to market/ и това неминуемо ще промени динамично структурата на балансите както на обикновените кампании така и на финансовите институции. Именно при банките са възможни приятни изненади.

Материалът представлява вътрешен документ, предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.