Нов фонд на Райфайзен в евро 14.09.2009 Обратно

Нов фонд на Райфайзен в евро защитава инвестицията и дава възможност за реализиране на капиталова печалба

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта на “Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” – първият взаимен фонд, организиран и управляван от българско управляващо дружество, който предлага защита на инвестицията и възможност за реализиране на капиталова печалба. Новият фонд на Райфайзен е деноминиран в евро и е с нисък до умерен риск, като минималният размер на инвестицията е 5000 евро. Фондът е единствената колективна инвестиционна схема в България от отворен тип, която предвижда защита на инвестицията, като клиентите разполагат по всяко време със средствата си. Активите на фонда ще бъдат инвестирани, както в банкови депозити и инструменти на паричния пазар, така и в деривати, ликвидни дялове на български и чуждестранни фондове, борсово-търгувани фондове (ETF) и др. Средствата на инвеститорите се защитават като набраната сума генерира основно лихвен доход, докато капиталовата печалба се реализира, в резултат на инвестирането на натрупаната лихва в деривати, дялове и др. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на вложителите в този фонд е минимум 90-100 дни.

След изпълнение на всички законови процедури и пускането за публично предлагане на новия фонд, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД ще бъде единственото местно дружество, което управлява шест местни схеми, включително и фонд в евро със защитена инвестиция от отворен тип и дистрибутира 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. По този начин се покрива пълната гама от рискови профили – от най-консервативните, през умерените, до високорисковите.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600

* Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в над 80 офиса на Райфайзенбанк (България) ЕАД в цялата страна, както и на www.ram.bg. Информация за проспектите и правилата на фондовете може да бъде получена на тел. 0700 10 000 (БТК) и 1721 (М-тел и Глобул).