Предстоящо вливане на договорни фондове 09.06.2009 Обратно

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, от името на “Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт” мбХ, относно предстоящото вливане на ДФ Райфайзен-Долар-Облигации, ДФ Райфайзен-ИзточнаЕвропаПлюс-Облигации и ДФ Райфайзен-EmergingMarkets-Акции от АСЕАН, управлявани от “Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт” мбХ, в други фондове, управлявани от същото управляващо дружество.

“Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт” мбХ възнамерява да влее следните договорни фондове съгласно таблицата по-долу, като вливането ще влезе в сила на 22 юли 2009 г.:

Име на приемащия фонд Име на вливащия се фонд Индикативно съотношение на замяна на 1 дял от вливащия се фонд
Райфайзен-Долар-Краткосрочни-Облигации Райфайзен-Долар-Облигации 1,0717 дяла от приемащия фонд
Райфайзен-ИзточнаЕвропа-Облигации Райфайзен-ИзточнаЕвропаПлюс-Облигации 0,6420 дяла от приемащия фонд
Райфайзен-Евразия-Акции Райфайзен-EmergingMarkets-Акции от АСЕАН 0,6035 дяла от приемащия фонд

Вливането е одобрено от австрийската Комисия за надзор на финансовия пазар на 20.03.2009 г.

Точното съотношение на замяна ще се изчисли на датата на влизане в сила на вливането (22 юли 2009 г.) на основата на изчислените стойности на дяловете.

Инвеститорите могат да поискат обратно изкупуване на дяловете си от Райфайзен-Долар-Облигации, Райфайзен-ИзточнаЕвропаПлюс-Облигации и Райфайзен-EmergingMarkets-Акции от АСЕАН до 21 юли 2009 г. След тази дата влиза в сила вливането със съответното съотношение на замяна и инвеститорите ще могат да прекратят, ако желаят, участието си в приемащите фондове чрез избран от тях инвестиционен посредник. Райфайзенбанк (България) ЕАД ще предложи услугите си на инвестиционен посредник.

За допълнителна информация: 02/91985626 и 91985633; www.ram.bg