Промени на таксите на РАМ Фонд Защитена Инвестиция в Евро 12.03.2010 Обратно

УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява, че с Решение № 140 – ДФ от 08.03.2010 г. на Комисията за финансов надзор са одобрени промени в Правилата на договорен фонд и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро". Основните промени се свеждат до:

Инвестиционна политика на договорния фонд

Портфейла на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" се изменя в частта “Активи” – структура и срочност на депозитите.

Разходи, които се дължат от инвеститорите, за продажба и обратно изкупуване на дялове

1. За период от една година, считано до 19.01.2011 г., се прилагат следните:

Такси по емитиране
При покупка на дялове на Фонда инвеститорите заплащат такси, които за всеки инвестиционен цикъл са:

 • за първите 10 /десет/ дни, считано от началото на инвестиционния цикъл, таксата по емитиране на дялове остава без промяна и е в размер на 0,00% от нетната стойност на активите на дял;
 • за остатъчния период, считано от 11 /единадесетия/ ден на инвестиционния цикъл до края на периода /стотния ден/, таксата по емитиране на дялове се променя от 5,00% на 0,00% от нетната стойност на активите на дял.

Такси за обратно изкупуване
При обратно изкупуване на дялове на Фонда инвеститорите заплащат такси, които за всеки инвестиционен цикъл са:

 • за първите 10 /десет/ дни, считано от началото на инвестиционния цикъл, таксата за обратно изкупуване на дялове остава без промяна и е в размер на 0,00% от нетната стойност на активите на дял;
 • за остатъчния период, считано от 11 /единадесетия/ ден на инвестиционния цикъл до края на периода /стотния ден/, таксата за обратно изкупуване на дялове се променя от 10,00% на 5,00% от нетната стойност на активите на дял.

Такси при замяна на фонд
При обратно изкупуване на дялове на договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" с цел покупка на дялове от друг фонд, организиран и управляван от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, инвеститорите дължат такси, които за всеки инвестиционен цикъл са:

 • за първите 10 /десет/ дни, считано от началото на тримесечния период, при замяна на дялове в договорни фондове инвеститорите не дължат такса за обратно изкупуване и такса по емитиране към фонда, в чийто дялове ще инвестират – остава без промяна;
 • за остатъчния период на инвестиционния цикъл, считано от 11 /единадесетия/ ден на инвестиционния цикъл до края на периода /стотния ден/, дължимата от инвеститорите такса за обратно изкупуване се променя от 10,00% на 5,00% от нетната стойност на активите на дял. Инвеститорите не дължат такса по емитиране към фонда, в чийто дялове ще инвестират.

2. След изтичане на едногодишния период се прилагат следните:

Такси по емитиране
При покупка на дялове на Фонда инвеститорите ще заплащат такси, които за всеки инвестиционен цикъл ще са:

 • за първите 10 /десет/ дни, считано от началото на инвестиционния цикъл, таксата по емитиране при инвестиране до 25 000 евро включително ще бъде в размер на 0,10% от нетната стойност на активите на дял, таксата по емитиране при инвестиране над 25 000 евро ще бъде в размер на 0,00% от нетната стойност на активите на дял- остава без промяна,
 • за остатъчния период, считано от 11 /единадесетия/ ден на инвестиционния цикъл до края на периода /стотния ден/, таксата по емитиране от 5,00% от нетната стойност на активите на дял се променя, като при инвестиране до 25 000 евро включително ще бъде в размер на 0,10% от нетната стойност на активите на дял, при инвестиране над 25 000 евро ще бъде в размер на 0,00% от нетната стойност на активите на дял.

Такси за обратно изкупуване
При обратно изкупуване на дялове на Фонда инвеститорите ще заплащат такси, които за всеки инвестиционен цикъл ще са:

 • за първите 10 /десет/ дни, считано от началото на инвестиционния цикъл, таксата за обратно изкупуване на дялове ще бъде в размер на 0,10% от нетната стойност на активите на дял - остава без промяна,
 • за остатъчния период, считано от 11 /единадесетия/ ден на инвестиционния цикъл до края на периода /стотния ден/, таксата за обратно изкупуване на дялове се променя от 10,00% на 5,00% от нетната стойност на активите на дял.

Такси при замяна на фонд
При обратно изкупуване на дялове на договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" с цел покупка на дялове от друг фонд, организиран и управляван от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, инвеститорите дължат такси, които за всеки инвестиционен цикъл са:

 • за първите 10 /десет/ дни, считано от началото на тримесечния период, при замяна на дялове в договорни фондове инвеститорите не дължат такса за обратно изкупуване и такса по емитиране към фонда, в чийто дялове ще инвестират - остава без промяна;
 • за остатъчния период на инвестиционния цикъл, считано от 11 /единадесетия/ ден на инвестиционния цикъл до края на периода /стотния ден/, дължимата от инвеститорите такса за обратно изкупуване се променя от 10,00% на 5,00% от нетната стойност на активите на дял. Инвеститорите не дължат такса за емитиране към фонда, в чийто дялове ще инвестират.

Възнаграждение на Дружеството за управление на активите на договорния фонд

Всички разходи, свързани с дейността на договорния фонд, остават непроменени в размер на 5,00% (пет процента) от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на договорния фонд, като от тях:

 • възнаграждението за управлението на активи се намалява от 2, 00 % /два процента/ на 1,00 % /един процент/ и
 • останалите такси, събирани от управляващото дружество за административно, счетоводно и маркетингово обслужване, се увеличават общо до 4.00% (четири процента)

Правилата на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" са достъпни за инвеститорите в интернет страницата на дружеството www.ram.bg, на адреса на управляващото дружество в гр. София 1504, ул.Гогол 18-20, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч., както и във всички офиси на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, в които се предлагат дяловете на Фонда.