Уведомително писмо май 2010 14.05.2010 Обратно

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД,
вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 175015558,
със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. “Гогол” 18/20

Уважаема дами и господа,

С настоящото Ви информираме, че с Протокол от 10.05.2010 г., едноличният собственик на капитала, в качеството му на Общо събрание на УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД прие следните решения, относно организираните и управлявани от дружеството договорни фондове през финансовата 2009 г., а именно:

1. За ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд: едноличният собственик приема годишния финансов отчет за 2009 г., одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД. През 2009 г ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд е реализирал загуба в размер на 128 268.05 лева.

2. За ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции: едноличният собственик приема годишния финансов отчет за 2009 г., одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД. През 2009 г. ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции е реализирал загуба в размер на 221 338.37 лева.

3. За ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации: едноличният собственик приема годишния финансов отчет на 2009 г., одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД и приема предложението на Управителния съвет на “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” EАД, одобрено от Надзорния съвет на “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” EАД, за реинвестиране на печалбата на ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации за 2009 г., възлизаща на 305 843.48 лева.

4. За ДФ Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар: едноличният собственик приема годишния финансов отчет за 2009 г., одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД и приема предложението на Управителния съвет на “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” EАД, одобрено от Надзорния съвет на “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” EАД, за реинвестиране на печалбата на ДФ Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар за 2009 г., възлизаща на 994 287.77 лева.

5. За ДФ Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд: едноличният собственик приема годишния финансов отчет за 2009 г., одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД и приема предложението на Управителния съвет на “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” EАД, одобрено от Надзорния съвет на “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” EАД, за реинвестиране на печалбата на ДФ Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд за 2009 г., възлизаща на 155 202.67 лева.