Управляваните от Райфайзен Асет Мениджмънт активи надхвърлиха 200 милиона лева 15.02.2011 Обратно

  • Над 202.7 млн. лева общо управлявани активи
  • Пазарен лидер с над 30% пазарен дял сред управляващите дружества в България
  • Фондовете Паричен Пазар и Защитена Инвестиция в Евро са най-големите договорни фондове в България

Към 10 Февруари 2011 г. нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми, които Райфайзен Асет Мениджмънт (РАМ) управлява, възлезе на 144.8 млн. лева, което съответства на пазарен дял от 30%. Заедно със средствата под доверително управление, общият размер на управляваните нетни активи надхвърли 202.7 млн. лв.

За последните дванадесет месеца активите на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар се удвоиха до 74 млн. лева, което го прави най-големият взаимен фонд в България. Фондът има 37.3% пазарен дял при консервативните инвестиционни схеми. Фонд Паричен Пазар е предпочитана алтернатива от редица институционални и корпоративни клиенти, които целят постигането на добра доходност, нисък риск и незабавна ликвидност на инвестираните средства.

От стартирането си на 19 Януари 2010 г. досега, най-новият проект на Райфайзен Асет Мениджмънт – Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро стана вторият по размер на управляваните активи в България. За кратко време фондът привлече вниманието на множество инвеститори ориентирани към инструменти деноминирани в евро. Към 10 февруари 2011 г. размерът на привлечените активи е 21.5 млн. евро.

За последните дванадесет месеца активите на третия консервативен фонд, управляван от РАМ - Райфайзен (България) Фонд Облигации се удвоиха при текуща капитализация в размер на 7.98 млн.лв.

Заедно с шестте администрирани и управлявани от РАМ местни договорни фонда, дружеството дистрибутира и единадесет фонда на лидера сред управляващите дружества в Австрия – Raiffeisen Capital Management /RCM/.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600