Реорганизация на европейската фондова индустрия чрез UCITS IV 23.02.2011 Обратно

В окончателния си вариант настоящата директива на ЕС относно фондовете UCITS IV ще промени трайно рамковите условия на индустрията за управление на активи в Европа. До средата на 2011 г. разпоредбите трябва да бъдат отразени в националните законодателства. Това е предизвикателство за местните компании-доставчици на услуги в сферата на управлението на активи, което изисква вземането на мерки за въвеждането на тази директива, но едновременно с това предлага и многобройни възможности. Клиентите на фондовете ще имат по-голяма прозрачност, по-голям избор и по-добра информация.

UCITS IV (Предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа) изменя съществуващата Директива на ЕС UCITS III и ще доведе до промяна на националните законодателства за инвестиционните дружества към 01 юли 2011 г.

UCITS IV въвежда пет съществени нови момента в сферата на търгуването в други страни-членки, оформянето на продукта и комуникацията с клиентите:

1. Законовият период на изчакване при трансгранично търгуване се намалява до 10 дни.

2. Посредством паспорта на управляващото дружество, ще бъде възможно учредяването на фондове в други страни-членки.

3. Чрез новосъздадените главни захранващи структури (Master-Feeder-Funds) ще бъде възможно обединяването на активите и съблюдаването в по-голяма степен на потребностите на местните инвеститори при структурирането на продукта.

4. Могат да бъдат осъществявани трансгранични сливания на фондове.

5. Хармонизираният в целия ЕС документ „Основна информация за инвеститорите” (ОИИ), насочен към дребните инвеститори, заменя опростения проспект и предоставя по-голяма яснота и прозрачност.

„Поради тези нововъведения ще бъде още по-важно, отколкото досега, да бъдеш конкурентноспособен в сравнение с големите международни играчи от отрасъла, тъй като конкуренцията със сигурност ще се изостри”, убедена е Криста Бернбахер, Директор “Централна и Източна Европа” в Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

Поради тази причина Райфайзен Кепитъл Мениджмънт започна да въвежда подготвителни мерки още преди време и възприема предвидената оптимизация на организационната си структура като изпреварващо действие на прилагането на UCITS IV:

Според Бернбахер: «Благодарение на главните захранващи структури става възможно в по-добра степен да приспособим продажбите към местните изисквания и да се възползваме още по-добре от потенциала на развиващите се пазари в Източна Европа, както и да оптимизираме нашето представяне съобразно спецификата на отделните страни." Благоприятните ефекти от бъдещото по-добро сътрудничество на националните надзорни органи на трансгранично ниво, както и от всеобщото повишаване на ефективността и увеличената прозрачност по отношение на конкуренцията, се очаква да доведе до по-ниски разходи и за клиентите.

„Основна информация за инвеститорите” предоставя по-добра информация на дребните инвеститори

В бъдеще, за по-голяма яснота и прозрачност, всяка важна информация за фонда ще бъде предоставяна посредством документа „Основна информация за инвеститорите” (ОИИ), който замества „краткия проспект”. Бернбахер коментира: „Този документ ще бъде хармонизиран по форма и съдържание във всички страни-членки на ЕС и ще бъде предназначен предимно за дребните инвеститори. Поради това, трябва да бъде изготвен на по-достъпен език. За разлика от другите документи, в бъдеще ОИИ трябва да бъде наличен на съответния официален език на страната.” ОИИ е съсредоточен изключително върху съдържанието, което е необходимо за вземане на решение от страна на инвеститора, и трябва да бъде актуализиран ежегодно.

„С UCITS IV бе отбелязано истинско постижение на европейско ниво с оглед рамковите условия за успешния продукт на европейските инвестиционни фондове”, коментира Бернбахер.

За допълнителна информация:
Пиа Оберхаузер, Връзки с обществеността, Райфайзен Кепитъл Мениджмънт
Тел. +43-1-711 70-1251; имейл: pia.oberhauser@rcm.at

Райфайзен Кепитъл Мениджмънт със седалище във Виена (www.rcm-international.com) е водещото дружество за управление на активи в Австрия с управлявани активи от 32 милиарда евро и пазарен дял от близо 20%. Райфайзен Кепитъл Мениджмънт е представено на всички важни европейски пазари и редовно се причислява от рейтинговите агенции и икономическите медии към най-добрите фондови дружества в Европа.