Суровините – реално запазване на стойността 23.02.2011 Обратно

Възможност за печалби от пазара на суровини чрез Райфайзен-Активни-Суровини/Стоки

През последните години суровините спечелиха голяма популярност сред инвеститорите. Благодарение на своята дълготрайно ниска корелация спрямо традиционните инвестиционни класове, като акции или облигации, от дълго време насам те представляват подходящо средство за диверсификация на портфейла. Освен това, суровините са реални непарични активи, които не могат да се възобновяват произволно, и поради това предлагат сигурна защита срещу инфлационните тенденции. Нарастващото глобално търсене на енергийни стоки, метали и селскостопански продукти, особено от страна на развиващите се пазари, говори за продължаващо покачване на цените на суровините.

„На инвестициите в суровини дълго време се противостояха ниска ликвидност, големи разходи за достъп до пазара и юридически бариери. С възхода на развиващите се пазари, особено на Китай, и с нарастващото благосъстояние на увеличаващото се население в света, силно нарасна търсенето на всякакъв вид суровини с незабавна доставка. Паралелно с това, модерните финансови инструменти подобриха в огромна степен ликвидността на пазарите на суровини и откриха този клас активи за голям брой институционални и частни инвеститори”, обяснява Клаус Глазер, старши стратег “Инвестиции” в Райфайзен Кепитъл Мениджмънт.

Освен ниската корелация, като цяло, спрямо почти всички останали класове активи, отделните видове суровини (метали, селскостопански стоки, петрол, газ) следват индивидуалните ценови и производствени цикли и реагират много различно на колебанията при търсенето. Според Глазер: „Не всяка суровина може да бъде добита бързо. Необходимо е известно време, докато стане възможно да се реагира на търсенето на определени суровини, например докато се разработи нова мина. Следователно, геополитическата несигурност и екстремните климатични явления също представляват голям риск.”

В действителност, независимо от големите циклични и отчасти обусловени от климата колебания, цените на суровините показват продължителна възходяща тенденция. Роля за това играе дългосрочната динамика при търсенето и предлагането в свят, който е белязан от една страна от ограничени природни ресурси, а от друга, от постоянно нарастващо търсене поради увеличаващото се население, разрастването на потреблението и процесите на догонване в развиващите се държави. Един от доминиращите в световен мащаб потребители на суровини е Китай. Нуждите на страната от алуминий, мед, цинк и други метали нараснаха двойно или дори повече през последните осем години. „При повечето крайно необходими за модерната цивилизация суровини, огромният дефицит на предлагането е почти неизбежен през следващите няколко десетилетия, като това е възможно да подкрепи цената на суровините в дългосрочен план. Въпреки подобрените в голяма степен методи за проучване и добив – това важи не само за петрола, газа и много промишлени метали, но също така и за селскостопанските суровини”, коментира фондовият експерт.

Суровините са реални непарични активи, които не могат да се възобновяват произволно. По този начин те представляват сигурна защита срещу инфлацията, но за разлика от акциите сами по себе си не могат да генерират печалба, както и не носят печалби от лихви, както облигациите. Поради това трябва да бъдат използвани в контекста на структурирането на портфейла като клас активи, който да играе ролята на допълнение. В повечето случаи те не са толкова подходящи като самостоятелна инвестиция.

Две основни концепии за инвестирането в суровини

По принцип са възможни две основни концепции за инвестиции в сферата на суровините. Едната е за пряко инвестиране, например посредством деривати на търгуваните на борсата суровини или стокови индекси. Другата – за непряко инвестиране посредством инвестиции в акции на суровинни компании. Първият вариант изключва рисковете, специфични за компаниите, и предлага непосредствено участие в развитието на цените при суровините. Глазер счита: „При инвестирането в акции най-малкото се губи отчасти предимството от диверсификацията на суровините като актив в краткосрочен и средносрочен план, тъй като при силен тренд на фондовия пазар, цените на акциите на суровинните компании следват в повечето случаи общото развитие на фондовата борса. Поради тази причина Райфайзен-Активни-Суровини/Стоки инвестира единствено в суровини и не носи рискa, свързан с акциите.”

Новият Райфайзен-Активни-Суровини/Стоки – директна експозиция към суровините

Фондът допълва продуктовото разнообразие на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, като представя пряко суровините като клас активи. Той инвестира във фондове, инвестиращи в суровини, деривати на суровини и избрани борсово търгувани фондове (ETFs). С това се осъществява в голяма степен непосредствено участие в развитието на цените на суровините. Портфейлът включва енергийни стоки, селскостопански продукти, благородни и промишлени метали и се ориентира спрямо индекса Dow Jones-UBS-Commodity hedged в евро.

Дългосрочната възходяща тенденция при цените на суровините е непрекъсната

Бързото и стабилно покачване на цените на суровините след глобалната финансова и икономическа криза показа колко устойчиви са фундаменталните, дългосрочни тенденции при суровините. Въпреки че винаги е възможно да се стигне до по-силни понижения, в близко бъдеще съотношението между търсенето и предлагането предполага продължаващо покачване на цените при по-голяма част от суровините. Райфайзен-Активни-Суровини/Стоки е подходящ за инвеститори, ориентирани към печалбите и с опит по отношение на ценните книжа, особено за допълване на портфейла, a инвестиционният хоризонт трябва да бъде не по-малко от осем години.

За допълнителна информация:
Пиа Оберхаузер, Връзки с обществеността, Райфайзен Кепитъл Мениджмънт
Тел. +43-1-711 70-1251; имейл: pia.oberhauser@rcm.at

Райфайзен Кепитъл Мениджмънт със седалище във Виена (www.rcm-international.com) е водещото дружество за управление на активи в Австрия с управлявани активи от 32 милиарда евро и пазарен дял от близо 20%. Райфайзен Кепитъл Мениджмънт е представено на всички важни европейски пазари и редовно се причислява от рейтинговите агенции и икономическите медии към най-добрите фондови дружества в Европа.