Промяна в името на Фонд Паричен Пазар 04.12.2012 Обратно

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че Управителния Съвет на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД - едноличен собственик на капитала на УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД, прие решение за промяна в наименованието на договорен фонд, управляван от УД Райфазен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, а именно: от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар" на ДФ "Райфайзен (България) Ликвидност". Решението е взето във връзка с приетите от КФН Указания за прилагане на Насоките на CESR (Committee of European Securities Regulators) за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричения пазар.

Промяната в наименованието на Фонда е одобрена от Комисията за Финансов Надзор с Решение №1086 - ДФ от 16 Ноември 2012г.

Моля да имате предвид, че освен името на продукта, всички останали обстоятелства свързани с договорния фонд остават непроменени.

Промяната влиза в сила, считано от 04.12.2012г.