Възобновяване на записвания и обратни изкупувания 13.06.2012 Обратно

Управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД, гр. София, организиращо и управляващо дейността на договорните фондове:

Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар,
Райфайзен (България) Фонд Облигации,
Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро,
Райфайзен (България) Балансиран Фонд,
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд и
Райфайзен (България) Фонд Акции,

Уведомява инвеститорите, че:

Емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фондовете ще бъде възобновено на 14.06.2012г. в 8:30ч.

Решението е взето на заседание на Управителния Съвет на Управляващото дружество, проведено на 01.06.2012 г., във връзка с одобрената от Комисията за финансов надзор замяна на Банка-депозитар, прехвърлянето на активите на Фондовете в новата банка-депозитар “Алианц Банк България” АД и свързаната с това невъзможност да бъдат оценени правилно активите или задълженията на Фондовете.

Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове ще могат да бъдат подавани отново на 14.06.2012г. в 8:30 часа.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467 / 626

Копие от уведомително писмо до КФН