Стойност на замяна при преобразуващите се фондове 01.03.2013 Обратно

Уважаеми Клиенти,

Информираме Ви, че във връзка с План за преобразуване чрез сливане на фондове, управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД са предприети следните стъпки по определяне на действителното съотношение на замяна на дяловете на сливащите се фондове:

1. Спиране на всички сделки с цел преобразуване считано от 15.02.2013
2. Стартиране на необходимите действия и процедури за преобразуване на трите фонда
3. Изчисляване на нетната стойност на активите на сливащите се фондове към 20.02.2013
4. Изчисляване на действителното съотношение на замяна, като отношение между нетната
стойност на активите, която се прехвърля в новия фонд ДФ „Райфайзен (България) Фонд
Глобален Растеж” и броя на дяловете във всеки един от сливащите се фондове
5. Проверка за равнение между нетната стойност на активите на новия фонд ДФ „Райфайзен
(България) Фонд Глобален Растеж” с броя на дяловете му при номинал 1

Резултатът от тези стъпки е показан в таблицата по-долу.

Фонд Нетна стойност на активите Общ брой дялове в обращение Съотношение на замяна Общ брой дялове в обращение фонд Глобален Растеж
Райфайзен (България) Балансиран Фонд 3 739 271,47 лв. 5 087 703,4331 0,73496 лв. 3 739 271,4700
Райфайзен (България) Фонд Акции 2 715 046,11 лв. 5 625 063,5557 0,48267 лв. 2 715 046,1100
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд 797 449,41 лв. 919 817,5688 0,86696 лв. 797 449,4100
Общо: 7 251 766,99 лв.     7 251 766,9900

>>Уведомително писмо до КФН