Новини

Дни на отворени врати 01.12.2014

Представяне на договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Австрия) за клиенти от експерти на управляващото дружество.

Стойност на замяна при преобразуващите се фондове 01.12.2014

Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” (вливащ се фонд) в ДФ „Райфайзен (България) Фонд Ликвидност” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 910-ДФ/16.10.214 г. на Комисия за Финансов Надзор, са предприети съответните действия по определяне на действителното съотношение на замяна на дяловете на двата фонда.

За четвърта поредна година Райфайзен Асет Мениджмънт получи признанието Управляващо дружество на годината 30.10.2014

Райфайзен Асет Мениджмънт е Управляващо дружество на 2014г. след като за пореден в класацията на в. Банкеръ е класирано на първо място. През 2013г. Райфайзен Асет Мениджмънт е избрано за управляващо дружество на годината, а през 2012 и 2011г. е на първо място, съвместно с УД ДСК Управление на активи.

Преобразуване чрез вливане на два договорни фонда на РАМ 22.10.2014

Райфайзен Асет Мениждмънт (България) ЕАД получи разрешение от КФН за преобразуване чрез вливане на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Облигации” в ДФ “Райфайзен (България) Ликвидност”, организирани и управлявани от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД. Във връзка с процеса по преобразуване чрез вливане, инвеститорите в горецитираните фондове имат възможност да подават поръчки за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове от 22.10.2014г. до 20.11.2014г. включително.

Включване на Спестовна сметка "Без ограничения" за осъществяване записване/обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт 21.10.2014

От 22.10.2014 г., имате възможност да осъществявате записване/обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт, както от картова и разплащателна сметка, открита в Банката, така и от спестовна сметка "без ограничения" в лева, евро и щатски долари

"Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД няма да начислява такса за управление за ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" за периода 06/08/2014г. до 14/09/2014г. вкл. 05.08.2014

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 06/08/2014г. до 14/09/2014г. вкл., УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД няма да начислява такса за управление на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро".

Информация за притежателите на дялове от договорните фондове 15.07.2014

Във връзка с Решение на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса-София АД се прекратява регистрацията на всички емисии, допуснати до търговия до Сегмент за колективни инвестиционни схеми.

УД "Райфайзен Асет Мениджмънт" ЕАД удължава до 30.09.2014г. промоционалния период 13.06.2014

Уведомяваме Ви, че УД "Райфайзен Асет Мениджмънт" ЕАД удължава до 30.09.2014г. промоционалния период, през който инвеститорите не дължат такса за емитиране за организираните и управлявани от Дружеството фондове.

Райфайзен Асет Мениджмънт обявява промоционален период 31.03.2014

Считано от 01.04.2014г. до 30.06.2014г, Райфайзен Асет Мениджмънт обявява промоционален период, през който инвеститорите не дължат такса за емитиране за организираните и управлявани от Дружеството фондове.