Информация за притежателите на дялове от договорните фондове 15.07.2014 Обратно

Информация за притежателите на дялове от договорните фондове:

  • ДФ Райфайзен (България) Ликвидност
  • ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации
  • ДФ Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
  • ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД информира своите инвеститори, че във връзка с Решение на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса-София АД по протокол №26/09.05.2014г. се прекратява регистрацията на всички емисии, допуснати до търговия до Сегмент за колективни инвестиционни схеми.

Решението е във връзка с приети промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), които не позволяват търговията на организиран пазар на дялове на колективни инвестиционни схеми, които не са преобразувани в борсово търгувани фондове (ETF).

В тази връзка, регистрацията на Българска Фондова Борса-София АД на колективните инвестиционни схеми, организирани и управлявани от УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е прекратeна, считано от 12.05.2014г.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 02/91 985 467, 91 985 626, отдел „Маркетинг и продажби”, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.