За четвърта поредна година Райфайзен Асет Мениджмънт получи признанието Управляващо дружество на годината 30.10.2014 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт е Управляващо дружество на 2014г. след като за пореден в класацията на в. Банкеръ е класирано на първо място.

През 2013г. Райфайзен Асет Мениджмънт е избрано за управляващо дружество на годината, а през 2012 и 2011г. е на първо място, съвместно с УД ДСК Управление на активи.

Класацията на в. Банкеръ се основава на данни, подадени от самите дружества, на данни от Българската асоциация на управляващите дружества, както и на собствени изчисления на редакцията на вестника. Петте критерии, по които се подреждат дружествата включват: нетна стойност на публично набраните активи; нетна стойност на активите под доверително управление; брой на предлаганите колективни инвестиционни схеми; брой на индивидуалните клиенти; средни активи на клиент под доверително управление.


Райфайзен Асет Мениджмънт е управляващо дружество, изцяло собственост на Райфайзенбанк (България). То е лицензирано през 2005 г. и още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи. Дружеството организира и управлява четири местни договорни фонда и предлага дялове от 11 чуждестранни схеми на австрийското Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Виена). В портфейла на Райфайзен Асет Мениджмънт са и двата най-големи договорни фонда на българския пазар – ДФ Райфайзен (България) Ликвидност и ДФ Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в Евро.