Информация за притежателите на дялове от договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" 20.10.2015 Обратно


Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД информира своите инвеститори, че с РЕШЕНИЕ № 825 – ДФ от 19.10.2015 г. Комисия за финансов надзор одобри преобразуването на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”, организиран и управляван от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД в Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ с ново наименование ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита”.

Комисията за финансов надзор разрешава на ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита” да инвестира, без да спазва разпоредбите на чл. 4, ал 1, т. 1, чл. 38, 45, 48 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ, най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на австрийския ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“ (Raiffeisen-Euro-Click), Главна колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.68, ал.1 от ЗДКИСДПКИ, организиран и управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х.

Считано от 25.11.2015г. захранващата колективна инвестиционна схема ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита”ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита” започва да инвестира най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на Главна колективна инвестиционна схема, австрийския ДФ „Райфайзен Евро - Клик“ (Raiffeisen-Euro-Click).
Притежателите на дялове на преобразуващия се ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” в Захранваща колективна инвестиционна схема под наименование ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита”, имат право на обратно изкупуване на дяловете си през периода на обратно изкупуване без да бъдат начислявани допълнителни такси от управляващото дружество с изключение на таксата за обратно изкупуване от фонда. Размерът на таксата за обратно изкупуване, която притежателите на дялове от ДФ Райфайзен (България)  Фонд Защитена Инвестиция в Евро” следва да заплатят, ако упражнят правото си на обратно изкупуване, е както следва:
    Таксата  за обратно изкупуване на дялове при срок на инвестицията от минимум два инвестиционни цикъла е в размер на 0,00% от нетната стойност на активите на дял;
    Таксата за обратно изкупуване на дялове при срок на инвестицията по – малък от два инвестиционни цикъла е в размер на 0,20% от нетната стойност на активите на дял;
    При обратно изкупуване на дялове на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” с цел покупка на дялове от друг фонд, организиран и управляван от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, инвеститорите не дължат такси за обратно изкупуване.
Други такси, свързани с преобразуването не се предвиждат.
Предвижданият период за обратно изкупуване на дяловете е 30 (тридесет) дни, считано от 26.10.2015г. до 24.11.2015г. включително.

Важно!!!
Информацията по чл. 79, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, документът с ключова информация за инвеститорите на Захранващата схема - ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита“ и на Главната схема - ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“ (Raiffeisen-Euro-Click) са налични на интернет сайта на управляващото дружество www.ram.bg. Желателно е документите с ключовата информация за инвеститорите на двата фонда да бъдат прочетени от притежателите на дялове на преобразуващия се договорен фонд ДФ „Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро” в захранваща схема с наименование „Райфайзен (България) Активна Защита“, които не са предварително запознати с характеристиките на Главната и на Захранващата колективна инвестиционна схема и с начина, по който те извършват дейност.

Допълнителна информация можете да получите в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, Бизнес Център ЕКСПО 2000, бул. Никола Вапцаров 55, Фаза 2, на интернет адрес: www.ram.bg, както и на следните телефони: (+359 2) 91 985 467 и (+359 2) 91 985 626.

 

Приложение

  1. Документ с ключова информация за инвеститорите на Захранващата колективна инвестиционна схема - ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита” .
  2. Документ с ключова информация за инвеститорите на Главната колективна инвестиционна схема -ДФ „Райфайзен Евро - Клик“ (Raiffeisen-Euro-Click).
  3. Документ сИнформация по чл.79, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ за притежателите на дялове от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро