Райфайзен Асет Мениджмънт с нов договорен фонд - Райфайзен (България) Активна Защита 26.11.2015 Обратно

 

  • Фонд Активна защита е с консервативен профил и инвестира основно в инструменти на паричния и дълговия пазар
  • Нов модел на защита на инвестицията, запазваща 90% от най-високата достигната стойност
  • Досегашният Фонд Защитена инвестиция в евро се трансформира в новия фонд

 

         Райфайзен (България) Активна Защита представлява захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си във фонд Райфайзен Евро Клик, управляван от лидера на австрийския фондов пазар Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

         „Фондът е уникален за българския пазар, тъй като неговата цел е стойността да не пада под 90% от най-високата достигната историческа стойност на дял. Тази стойност се коригира нагоре при повишение, а в същото време се предотвратява спад от повече от 10% от тази достигната стойност“, обяснява Мадлен Минева, Изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт.      

         „Той е предназначен за инвеститори с нисък рисков апетит и с по-дълъг инвестиционен хоризонт, които в същото време биха желали да получат приемлива възвращаемост. Със своя глобален подход и специалния фокус върху риска и запазването на капитала, фондът предлага усъвършенствано решение на дилемата, пред която са поставени инвеститорите в днешната глобална среда на ниски лихви“, допълни тя.

 

         Райфайзен Евро Клик, чиято захранваща схема е новият фонд на Райфайзен Асет Мениджмънт, инвестира глобално във всички ликвидни класове и подкласове активи –  както в такива с по-нисък риск като депозити, инструменти на паричния пазар, облигации, фондове, инвестиращи в облигации или на паричния пазар, така и в активи с по-висок риск - облигации, облигационни фондове, акции или фондове, инвестиращи в акции.

 

         Райфайзен (България) Активна Защита дава възможност на клиентите да разполагат  със средствата си по всяко време,  и няма т.нар. «отворени» и «затворени» периоди, както беше при досегашния  Фонд Защитена инвестиция в евро. Клиентите не дължат такса за записване на дял от фонда, като и за обратно изкупуване при срок на инвестиция над една година. При инвестиция под една година таксата за обратно изкупуване е 0.30%. Валутата на фонда е евро, минималната сума 200 евро. Всички дялове на клиентите от Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в евро, се трансформират в новия фонд – Райфайзен (България) Активна Защита.

 

 ***

 Ограничена отговорност:

 Райфайзен-Евро-Клик предлага модел на защита, който цели запазване на 90 % от най-високата достигната НСА за един дял от фонда и предотвратяване на спад от над 10 % от тази стойност. Този модел не е обвързваща инвестиционна цел на фонда и не представлява твърда гаранция на вложените средства. Поради тази причина е възможна загуба на капитал. Като част от инвестиционната стратегия на фонда е възможно инвестирането в деривативни инструменти, като в резултат от композицията му, както и от прилаганите техники за управление, фондът може да показва повишени нива на волатилност, като единичната цена за дял може да се покачва и да спада значително за кратки периоди от време, през които не е възможно ограничаването на загуба на капитал.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция, като инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на РАМ  www.ram.bg.