Смяна на седалище и адрес за кореспонденция на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)ЕАД 22.01.2015 Обратно

 

Уважаеми клиенти,

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, управляващо дружество на договорните фондове – ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ”, ДФ "РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО" и ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ”, уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 26 януари 2015 г. премества дейността си в нов офис на адрес: гр. София, п.к. 1407, бул. „Н. Вапцаров”, No 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза ІІ, който ще бъде и новият адрес за кореспонденция на Дружеството. Телефоните, факсът, електронната поща и интернет страницата на Дружеството остават без промяна.