„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от 05.04.2016г. стартира емитирането на дялове на нов договорен фонд “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН МИКС” 04.04.2016 Обратно

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява своите инвеститори, че в съответствие с решение на Комисия за финансов надзор №138/10.03.2016г., считано от 05.04.2016г. стартира емитирането на дялове на нов договорен фонд “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН МИКС”, захранваща колективна инвестиционна схема, инвестираща постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен Сигурност /(Raiffeisenfonds-Sicherheit).

Инвеститорите не дължат такса за записване на дялове от фонда, както и такса за обратно изкупуване при срок на инвестиция над една година. При инвестиция под една година, таксата за обратно изкупуване е 0,50%. Захранващата КИС не дължи такси при записване и обратно изкупуване на дялове на Главната КИС. Валутата на фонда е евро, минималната сума за инвестиране е 200 евро, а възнаграждението за управление на фонда е 1,25% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН МИКС“.

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове от фонда всеки работен ден от 8:30-16:00 часа в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, където се предлагат дяловете на фонда и на адреса на УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД в гр.София 1407, район Лозенец, Експо 2000, бул. Никола Вапцаров №55.